เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

ทองย้อย แสงสินชัย20

อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โก ชัญญา มะระณัง สุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้.
119
0
ปกิณกะ

อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โก ชัญญา มะระณัง สุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้.

วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย   “ อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โก ชัญญา มะระณัง ...
เหตุเกิดแห่งโอตตัปปะ ปัญหาพยากรณ์ หัวใจคาถากาสลัก รักษาโรคไต

เหตุเกิดแห่งโอตตัปปะ ปัญหาพยากรณ์ หัวใจคาถากาสลัก รักษาโรคไต

เหตุเกิดแห่งโอตตัปปะ ๔ ๑. อตฺตานุวาทภยํ กลัวต่อการติเตียนตนเอง ๒. ปรานุวาทภย ...
โลกสันนิวาส วิธีแสดงธรรม ฝัน พระเจ้าจักรพรรดิ องค์แห่งโค องค์แห่งพรานเนื้อ อานิสงส์ของศีล บุญนิธิ หิริ
259
0
คลังปริยัติ

โลกสันนิวาส วิธีแสดงธรรม ฝัน พระเจ้าจักรพรรดิ องค์แห่งโค องค์แห่งพรานเนื้อ อานิสงส์ของศีล บุญนิธิ หิริ

โลกสันนิวาส (ปมาณ) ๔ ๑. รูปปฺปมาโณ รูปปฺปสนฺโน บุคคลถือรูปเป็นประมาณ เลื่อมใส ...
วิธีสรรเสริญคน การดูใจคน องค์ของนักเรียน จาตุรงคสันนิบาต สัมมาสัมพุทธเจดีย์ ผลที่บอกให้รู้เหตุ คนที่ไม่งาม พุทธภูมิธรรม ไสยาสน์ ความเลื่อมใส

HOME

Powered By : VeeZa