SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

ทองย้อย แสงสินชัย20

ถุงธรรม
56
0
พุทธธรรม

ถุงธรรม

ถุงธรรม       ภิกษุทั้งหลาย !  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรม( ...

HOME

Powered By : VeeZa