เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

ทองย้อย แสงสินชัย20

บุญญกิริยาวัตถุ โสเจยยะ สุจริต ทุจริต กุศลมูล อกุศลมูล สามัญญลักษณะ สิ่งบังไตรลักษณ์ วุฑฒบุคคล
107
0
คลังปริยัติ

บุญญกิริยาวัตถุ โสเจยยะ สุจริต ทุจริต กุศลมูล อกุศลมูล สามัญญลักษณะ สิ่งบังไตรลักษณ์ วุฑฒบุคคล

บุญญกิริยาวัตถุ ๓ อย่าง ๑. ทานมย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน ๒. สีลมย บุญสำเร็ ...
อาการที่ทรงสอน สัปปุริสบัญญัติ พุทโธวาท อัคคี จักษุ สัมปทา พุทธจริยา ปาฏิหาริยะ
118
0
คลังปริยัติ

อาการที่ทรงสอน สัปปุริสบัญญัติ พุทโธวาท อัคคี จักษุ สัมปทา พุทธจริยา ปาฏิหาริยะ

อาการที่พุทธองค์ทรงสั่งสอน ๓ ๑. อภิญญา พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน เพื่อจะให้ผู้ฟัง ...
ขันติ มารดาบิดา พระพุทธเจ้า พระธรรม รัตนะ พระโสดาบัน ผู้ไม่ประมาท คุณของพระพุทธเจ้า
126
0
คลังปริยัติ

ขันติ มารดาบิดา พระพุทธเจ้า พระธรรม รัตนะ พระโสดาบัน ผู้ไม่ประมาท คุณของพระพุทธเจ้า

ขนฺติ (ความอดทน) ๓ อย่าง ๑. ตีติกฺขาขนฺติ ความอดทนด้วยอำนาจความอดกลั้น เช่น ถ ...

HOME

Powered By : VeeZa