ทองย้อย แสงสินชัย20

พุทธนิติ  พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ อย่างเดียวท่าจะไม่พอ  อ่านตามประสงค์ว่า พุด-ทะ-นิ-ติ  ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + นิติ
สัททสัญญาสาธุการ  ประชาธิปไตยในพิธีทอดกฐิน  อ่านว่า สัด-ทะ-สัน-ยา-สา-ทุ-กาน  แยกศัพท์เป็น สัทท + สัญญา + สาธุการ

HOME

Powered By : VeeZa