ทองย้อย แสงสินชัย20

ขันตยาคโม  อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม  “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม

ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม

ทองย้อย แสงสินชัย ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” ...

HOME

Powered By : VeeZa