ทอดกฐินให้ถูกวิธี

——————-

พระบาลีพระไตรปิฎก
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=5&A=2648&Z=2746

…………………

อรรถกถา
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=05&i=95

…………………

เท่าที่จับกระแสเสียงในปัจจุบัน ฟังได้ว่า –

๑ อยากให้วัดที่มีพระจำพรรษาไม่ถึง ๕ รูป (แม้แต่มีเพียงรูปเดียว) รับกฐินได้

๒ อยากให้แต่ละวัดทอดกฐินได้ปีละหลายครั้ง

๓ ไม่ต้องการให้กฐินเป็นผ้าผืนเดียวเจ้าภาพเดียว แต่อยากให้เจ้าภาพทอดกฐินมีได้เป็นสิบเป็นร้อยคณะ มีผ้าเป็นสิบเป็นร้อยผืน

…………………

ผมเอาลิงก์มาวางไว้ให้เพื่อขอแรงให้ช่วยกันศึกษา
ขอความกรุณาอย่ารอให้ใครเป็นผู้ให้คำตอบเพียงผู้เดียว

ศึกษาคัมภีร์ให้เข้าใจว่าท่านกำหนดหลักการไว้อย่างไรบ้าง
แล้วเอาหลักในคัมภีร์มาถือปฏิบัติ

หลักข้อไหนถ้ายังไม่ชัดเจน
ก็ศึกษาสืบค้นต่อไปว่าบูรพาจารย์ท่านมีมติในเรื่องนั้นๆ ไว้อย่างไร

อย่าเอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้ง
แล้วพยายามตีความในคัมภีร์ให้ตรงกับความต้องการ

พระพุทธศาสนาไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่ง
สั่งแล้วไม่ต้องทำอะไร
นั่งเฉยๆ รอรับประทานอย่างเดียว

แต่ควรช่วยกันไปจ่ายตลาด
ไปเลือกซื้อของ
ติดไฟ
ตั้งหม้อ
หั่นผัก
โขลกน้ำพริก
ฯลฯ
ฯลฯ
ช่วยกันทำ แล้วรับประทานด้วยกัน

…………………

โดยเฉพาะท่านที่รู้ภาษาบาลี ทั้งที่เรียนจบมาแล้วและที่กำลังเรียน ขอแรงให้ช่วยกันตามไปศึกษาต้นฉบับพระไตรปิฎก-อรรถกถาที่เป็นภาษาบาลี จะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นว่าคัมภีร์ท่านว่าไว้อย่างไร อย่าเชื่อเพียงคำแปลเป็นไทย เพราะอาจแปลมาผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็ได้

อย่านั่งรอให้คนเอาความรู้มาใส่ปาก
แต่จงช่วยกันหาความรู้
แล้วเอาความรู้มาปรึกษาหารือกัน ช่วยกันพิจารณา
จะได้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้อง
เอาไปปฏิบัติได้ถูกต้องทั่วกัน

………….

วันที่ ๕๖ เบื้องหน้าแต่พรรษากาล

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
๑๓:๐๔