รู้ความจริง ทำให้ออกจากทุกข์ [พระธรรมตามพระไตรปิฏก] – พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก