‘เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ พึงยึดถือธรรมไรๆ โดยความเป็นอัตตา แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชน พึงยึดถือธรรมไรๆ โดยความเป็นอัตตา’
**************************
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในพหุธาตุกสูตร
พระไตรปิฎก ภาษาไทย http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=14&siri=15

อรรถกถาพหุธาตุกสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=234
และบาลี http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=14&item=234&items=13

ปุถุชน ต่างจากพระอริยะ
*****************
ปุถุชนย่อมยึดถือสิ่งใดๆ ว่าเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตา
พระอริยสาวกถือเอาสิ่งนั้นๆ ว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ย่อมกลับความยึดถืออันนั้น.
**************************
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน อรรถกถาพหุธาตุกสูตรhttp://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=234
พระไตรปิฎก ภาษาไทย http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=14&siri=15
และบาลี http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=14&item=234&items=13