ที่ตั้งแห่งความอาฆาต ๑๐ อย่าง

  1. บุคคลย่อมผูกอาฆาต เขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เรา
  2. บุคคลย่อมผูกอาฆาต เขากำลังประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เรา
  3. บุคคลย่อมผูกอาฆาต เขาจะประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่เรา
  4. บุคคลย่อมผูกอาฆาต เขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รัก  ที่พอใจของเรา
  5. บุคคลย่อมผูกอาฆาต เขากำลังประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รัก  ที่พอใจของเรา
  6. บุคคลย่อมผูกอาฆาต เขาจักประพฤติสิ่งที่เป็นความพินาศแก่คนที่รัก  ที่พอใจของเรา
  7. บุคคลย่อมผูกอาฆาต เขาได้บำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รัก  ไม่เป็นที่พอใจของเรา
  8. บุคคลย่อมผูกอาฆาต เขากำลังบำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รัก  ไม่เป็นที่พอใจของเรา
  9. บุคคลย่อมผูกอาฆาต เขาจักบำเพ็ญประโยชน์แก่คนที่ไม่เป็นที่รัก  ไม่เป็นที่พอใจของเรา
  10. บุคคลย่อมโกรธในฐานะที่ไม่สมควร