วันที่ 4 มิ.ย.2561 หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค ถวายมุทิตาสักการะ และร่วมแสดงความชื่นชมยินดีแด่พระภิกษุสามเณร ที่ได้พากเพียร ศึกษาจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค

ในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบได้ทั้งสิ้น 51 รูป เป็นพระภิกษุ 45 รูป และสามเณร 6 รูป โดยมีพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถระสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งได้ประทาน พัด ย่าม ไตรจีวร และกล่าวสัมโมทนียกถาแก่พระเปรียญธรรม 9 ประโยค

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ นับเป็นภาคเอกชนรายแรกและรายเดียวที่ได้จัดพิธีฉลองพระเปรียญธรรม 9 ประโยค เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 หรือต่อเนื่องเป็นปีที่ 45 รวมภิกษุสามเณรที่ได้รับการแสดงมุทิตาธรรมจากธนาคาร จำนวนทั้งสิ้น 1,776 รูป เป็นพระภิกษุ 1,524 รูป สามเณร 252 รูป ซึ่งล้วนดำรงมั่นในสมณเพศ เป็นบุคลากรที่สำคัญของคณะสงฆ์และของพระพุทธศาสนาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้มีส่วนอุปถัมภ์บำรุงการศึกษาของคณะสงฆ์ เพื่อธำรงรักษาศาสนวงศ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้วัฒนาสถาพรสืบไปตลอดกาลนาน