เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

ธรรมบรรยาย-ธรรมภาคปฏิบัติ

ภารสุตตคาถา
อริยธนคาถา
สรณคมนปาฐะ
บทพิจารณาสังขาร
คำแผ่เมตตา
การเผยแผ่ศาสนา ๒

Leave a Reply