#เดิน ยืน นั่ง นอน อยู่อินเดียมา 23วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)
#อนุโมทนาบุญด้วยกัน
#ตื่นนอนตี 3 ทุกวัน
#ออกเดินยาตราจาริกตี 4 ทุกวัน
#ตามรอยบาทพระบรมศาสดา
#บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#บูชาคุณครูบิดรมารดาผู้มีอุปการะคุณ
#น้อมศึกษาธรรมคุณความจริง
#แชร์บุญแชร์กุศลด้วยกัน

#เห็น แก่ เจ็บ ตาย สมณะ
ผ่านบ้านเมือง ตรอก ซอย ซอก ถนน คู คลอง หนองน้ำ ผู้คน เห็นทุกผู้ ชาย หญิง ไม่ต่างจากเรา คือ รักตัว กลัวตาย รักชีวิตนี้

# พระบรมศาสดาจึง ตรัสสอน สูเจ้า จงดูโลกนี้ อันตรรการตา เป็นด้วยสิ่งวิจิตร ขอท่านพึงน้อมเข้ามาสู่ตน

#สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6
#หลังจากที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงค์ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) ได้มอบโอวาท วาทะ เป็นดั่งปากกาเขียนลากเป็นเส้นทางให้ในวันกล่าวต้อนรับ บ่มเพาะชี้ทาง
ดั่งโอวาทวาทะว่า
“เราท่านนั้นเป็นพระธุดงค์ ถือแบบอย่างพระมหากัสสปะเถระ ที่เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายว่า เป็นผู้ถือธุดงควัตร ท่านเป็นนักเลง นักรบ รบกับตัวเอง ใครจะว่าอย่างไร ท่านก็อาจหาญองอาจ และไม่ได้แจ้งบอกใคร ไปไหน ก็ไม่กล่าวอ้างคุณธรรมนั้นๆๆ แก่ใคร ท่านผู้มาเดินตามรอยบาทพระศาสดา ท่านต้องถือท่านเป็นครู เป็นอาจารย์ จงอดทนและน้อบน้อมจงอาจหาญเป็นนักเลงนักรบ รบกับกิเลส ตีหัวกิเลสให้แตก ใครสรรเสริญ ใครนินทา ใครกล่าวว่า ท่านจงควบคุมใจเอง รู้ว่าท่านทำอะไร แล้วท่านจะเข้าถึงหนทางแห่งอริยะ”

#คณะพระธุดงค์ จำนวน 120 รูป ออกเดินวันที่ 1 มกราคม 2562 เดินผ่านพุทธวิหาร สถานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ กราบไหว้สวดมนต์ อันเชิญบทอิติปิโส น้อมเข้ามาสู่ใจตน เดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งเป็นพื้นทราย มีน้องโส วิ่งปกป้องรักษาคุ้มครองมิห่างหาย เดินผ่านที่รอยถาด อันเป็นที่ที่พระองค์ชัดในจิตใจว่าตนนั้นจะบรรลุรู้แจ้งเป็นแน่แท้ เดินต่อมายังบ้านแม่สุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปรายาธ ขอข้าวขอภัตตาหารท่านแม่ ผู้ถวายข้าวมธุปรายาธยังให้ พระมหาบุรุษมีกำลัง วังชา ปั้นเป็นก้อนได้ถึง 49 ก้อน แล้วรับประทานข้าวทั้งหมด 49 ก้อนนั้น แล้วลอยถาดไป คณะเดินต่อไปสถานที่ อุรุเวลาเสนานิคม สถานที่บูชาไฟ ของท่านอุรุเวลากัสสปะ นอนพักแรมแล้ว เดินไปสถานที่นิพพานของพระมหากัสสปะเถระ แล้วเดินยาตราจาริกไปในเส้นทางพาราณสี ผ่านสะสาราม อาราม 1,000 ห้อง นอนค้างแรมที่ป่าไร้ฝ้าย สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเทศนากับกุลบุตร สหาย 30 คน จนบรรลุธรรมแล้วออกบวช แล้วคณะเดินตามถนนใหญ่ ในเส้นทาง NH 79 ผ่านรามนคร ข้ามสะพานคงคา เดินเรียบคงคานที ผ่านสุสานสถานที่เผาศพ ที่ว่ากันว่า ไฟไม่เคยดับมาจาก 3,000 ปี เดินผ่านเมืองพาราณสี เรียบทางรถไฟ ใจกลางความว้าวุ้นวาย ของเมือง จนมาถึงสถานที่อันเป็นที่แสดงปฐมเทสนา ธัมมจักรกัปปวัตนะสูตร แล้วเดินย้อนกลับจากสารนารท พาราณสี ข้ามคงคา ย้อนเดินผ่านรามนคร ผ่านสะสาราม ไร้ฝ้าย เดินตัดเข้าเส้นใน ผ่านป่าไม้ ชายทุ่งข้าวสารีเกินใหม่ ผ่านบ้านเรือนเก่าแก่ เดินผ่านมาถึง คยาสีสะ สถานที่ที่พระพุทธองค์ หลังจากประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม พอสมควรแก่พระอัธยาศัยแล้วนั้น พระพุทธองค์จึงเสด็จพร้อมด้วยหมู่ภิกษุชฎิลเหล่านั้น จำนวน 1,003 รูป ไปยัง ตำบลคยาสีสะ และประทับอยู่ ณ ที่นั้น ทรงพิจารณาเห็นอินทรีย์ของภิกษุใหม่ แก่กล้าแล้ว จึงตรัสเรียกท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วตรัสพระธรรมเทศนา “อาทิตตปริยายสูตร” ทรงเปรียบเทียบสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดุจเดียวกับไฟ เพื่อให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของพวกเธอ ที่เคยบูชาไฟมาก่อน
ทรงแสดงถึงอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ เป็นของร้อน และความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ ไม่สุข ไม่ทุกข์ เพราะตาเห็นรูป หรือหูได้ยิน เป็นต้น ก็เป็นของร้อนใจความโดยสรุปก็คือ เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายได้สัมผัส และใจกระทบอารมณ์ แล้วทำให้เกิดความเร่าร้อน ร้อนเพราะราคา โทสะ และโมหะ เป็นต้น ผู้ได้สดับและรู้เท่าทันกิเลสเหล่านี้แล้ว ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวง เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด เมื่อคลายกำหนัดแล้ว จิตก็ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นสิ่งเหล่านั้น
ขณะที่พระบรมศาสดา ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้น ภิกษุชฎิล ทั้ง 1,003 รูป ส่งกระแสจิตไปตามวาระแห่งพระธรรมเทศนา จิตของพวกเธอ ก็หลุดพ้นจากกิเลสาสวะทั้งปวง สำเร็จป็นพระอรหันต์ขีณาสพด้วยกันทั้งหมด

# ตอนนี้ คณะมาถึงภูเขาดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยาของเจ้าชายสิทธัตถะ
ก่อนที่จะทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตำบลพุทธคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย (ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในสมัยพุทธกาล)
หลังจากทรงผนวชแล้ว เจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงมุ่งไปที่แม่น้ำคยา แคว้นมคธ ได้พยายามเสาะแสวงทางพ้นทุกข์ ด้วยการศึกษาค้นคว้าทดลองในสำนักอาฬารดาบส กาลามโครตร และอุทกดาบส รามบุตร เมื่อเรียนจบทั้งสองสำนัก (บรรลุฌาณชั้นที่ ๘) ก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามที่มุ่งหวังไว้
จากนั้นจึงเสด็จไปที่แม่น้ำเนรัญชรา ในตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เรียกว่า ดงคสิริ) เมื่อบำเพ็ญทุกรกิริยาโดยขบฟันด้วยฟัน กลั้นหายใจและอดอาหาร หลังจากทดลองมา ๖ ปี ก็ยังไม่พบทางพ้นทุกข์ จึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา หันมาบำรุงพระวรกายโดยปกติตามพระราชดำริว่า “เหมือนสายพิณควรจะขึงพอดี จึงจะได้เสียงที่ไพเราะ” ซึ่งพระอินทร์ได้เสด็จลงมาดีดพิณ ๓ สายถวาย พิณสายหนึ่งขึงไว้ตึงเกินไป พอถูกดีดก็ขาดผึงออกจากกัน พิณสายที่สองหย่อนเกินไป ดีดไม่ดัง พิณสายที่สามไม่หย่อนไม่ตึงนัก ดีดดัง ไพเราะ จึงพิจารณาเห็นทางสายกลางว่าเป็นหนทางที่จะนำไปสู่พระโพธิญาณได้
ถ้ำดงคสิริ เป็นถ้ำหินแข็งมีขนาดประมาณ ๙ ตารางเมตร (คงเป็นขนาดเดียวกันกับสมัยที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเพียร) ต้องเดินขึ้นเชิงเขาดงคสิริขึ้นไป มีวัดธิเบตตั้งอยู่ใกล้ถ้ำ เห็นธงหลากสีของชาวธิเบตผูกติดกับเชือกเป็นสายยาวระโยงระยาง ทั้งยังเป็นหน้าผาชันตัดตรงลงมา มีช่องประตูพอให้คนเข้าไปได้ เพราะเหตุที่ถ้ำนี้เป็นถ้ำจากผนังเขา ไม่ใช่ถ้ำที่อยู่ติดดิน พอนานปีก็มักมีดินพอกพูนจนพื้นถ้ำตื้นเขินทำให้ถ้ำมีขนาดเล็กลง
ภายในถ้ำดงคสิริเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ ปางบำเพ็ญทุกรกิริยา ประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย มองเห็นพระวรกายซูบผอมจนพระอัฐิ (กระดูก) และพระนหารุ (เส้นเอ็น) ปรากฏ ลักษณะพระวรกายผ่ายผอมเห็นหนังติดกระดูก พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตรงกลางถ้ำ ตั้งเด่นเป็นสง่าเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ เพราะมีผู้ศรัทธามาปิดทองด้วยความเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคล ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่ที่ไหนของร่างกาย หากปิดทององค์พระตรงนั้นก็จะหายเป็นปกติ

“ดงคสิริ” หรือตุงคสิริ หรือทุกรกิริยาบรรพต สถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยาของเจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนที่จะทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คำว่าบำเพ็ญทุกรกิริยา แปลตามรูปศัพท์ได้ว่า “การกระทำที่ทำได้ยาก” ที่เน้นไปทางการทรมานร่างกายเสียส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจากพระมหาเจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิเจดีย์ ไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร อยู่ระหว่างหลักไมล์ที่ ๔ จากเมืองคยา ต้องข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปไกลพอสมควร ปัจจุบันอยู่ในตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
#################
#คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ เดินยาตราจาริกเป็นชีวิตที่ทำได้ยาก ณ แดนดินถิ่นพ่อ พึงหวังไว้ส่วนเดียว คือ เข้าถึงซึ่งพระธรรมคำสอนนั้น
“ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริก ประพฤติธรรม ศึกษา อบรมธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนโดยมาก”
“พระตถาคตเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย”
………………
ขออนุโมทนาสาธุ ของบุญกุศลครั้งนี้
ขออนุโมทนาในกุศลจิต ขอพลังใจและบารมีที่คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ ได้บำเพ็ญเพียรพยายามแล้ว
จงเป็นเดช เดชะ เป็นพลวปัจจัย ช่วยหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตครอบธุรกิจงานการอันได้กระทำแล้ว
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
…………………….
ขอให้พระสัจธรรมคำสั่งสอน จงสถิตสถาพร ครบถ้วน 5,000 ปี
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
สทา โสตถี ภวันตุ เต.
……………………..

#หากประสงค์ร่วมบุญ
#บัญชี“กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร “กสิกรไทย”
สาขา เจริญกรุง
เลขที่ ‭018-3-80199-6‬

#หากโอนแล้ว
ประสงค์ รับใบอนุโมทนา
ทำบุญ 1,000 บาท รับหนังสือโส

โทร หรือ ติดต่อทางไลน์
ทางทีมงานจะจัดส่งตามที่อยู่ให้

#โทร.
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูศรีพิพัฒนวีรากรณ์ (ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

#ติดต่อทาง Line ID:
Kusinara980
Kusinara950
Phutawan980

#อนุโมทนาสาธุการนะครับ

 


ดูอัลบัมภาพ ประจำวันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๖๒

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๘) https://goo.gl/7QTqRi
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๙) https://goo.gl/9avQGk


อัลบัมภาพทั้งหมด

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑) https://goo.gl/z8MFG6
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒) https://goo.gl/LByT37
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓) https://goo.gl/CHcQi9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔) https://goo.gl/UEseYL
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕) https://goo.gl/Pnu9vv
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖) https://goo.gl/wB9ke5
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๗) https://goo.gl/i32GV7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๘) https://goo.gl/St94WF
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๙) https://goo.gl/3yWGPx
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๐) https://goo.gl/MKXfGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๑) https://goo.gl/tKGir2
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๒) https://goo.gl/heoHqW
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๓) https://goo.gl/j1fTts
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๔) https://goo.gl/x1VArj
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๕) https://goo.gl/Qa9LLa
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๖) https://goo.gl/yKfHxJ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๗) https://goo.gl/f4aiis