รรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล 

#เดิน ยืน นั่ง นอน อยู่อินเดียมา 24 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)
#อนุโมทนาบุญด้วยกัน
#ตื่นนอนตี 3 ทุกวัน
#ออกเดินยาตราจาริกตี 4 ทุกวัน
#ตามรอยบาทพระบรมศาสดา
#บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
#บูชาคุณครูบิดรมารดาผู้มีอุปการะคุณ
#น้อมศึกษาธรรมคุณความจริง
#แชร์บุญแชร์กุศลด้วยกัน
#ลงฟังพระปาฏิโมกข์ ณ ถ้ำบาราบาร์

# พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึง ตรัสสอนว่า “สูเจ้า จงดูโลกนี้ อันตรรการตา เป็นด้วยสิ่งวิจิตร ขอท่านพึงน้อมเข้ามาสู่ตน

#สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6

#หลังจากที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงค์ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) ได้มอบโอวาท วาทะ เป็นดั่งปากกาเขียนลากเป็นเส้นทางให้ในวันกล่าวต้อนรับ บ่มเพาะชี้ทาง
ดั่งโอวาทวาทะว่า “เราท่านนั้นเป็นพระธุดงค์ ถือแบบอย่างพระมหากัสสปะเถระ ที่เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายว่า เป็นผู้ถือธุดงควัตร ท่านเป็นนักเลง นักรบ รบกับตัวเอง ใครจะว่าอย่างไร ท่านก็อาจหาญองอาจ และไม่ได้แจ้งบอกใคร ไปไหน ก็ไม่กล่าวอ้างคุณธรรมนั้นๆๆ แก่ใคร ท่านผู้มาเดินตามรอยบาทพระศาสดา ท่านต้องถือท่านเป็นครู เป็นอาจารย์ จงอดทนและน้อบน้อมจงอาจหาญเป็นนักเลงนักรบ รบกับกิเลส ตีหัวกิเลสให้แตก ใครสรรเสริญ ใครนินทา ใครกล่าวว่า ท่านจงควบคุมใจเอง รู้ว่าท่านทำอะไร แล้วท่านจะเข้าถึงหนทางแห่งอริยะ”

#คณะพระธุดงค์ จำนวน 120 รูป ออกเดินวันที่ 1 มกราคม 2562 เดินผ่านพุทธวิหาร สถานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ กราบไหว้สวดมนต์ อันเชิญบทอิติปิโส น้อมเข้ามาสู่ใจตน เดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งเป็นพื้นทราย มีน้องโส วิ่งปกป้องรักษาคุ้มครองมิห่างหาย เดินผ่านที่รอยถาด อันเป็นที่ที่พระองค์ชัดในจิตใจว่าตนนั้นจะบรรลุรู้แจ้งเป็นแน่แท้ เดินต่อมายังบ้านแม่สุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปรายาธ ขอข้าวขอภัตตาหารท่านแม่ ผู้ถวายข้าวมธุปรายาธยังให้ พระมหาบุรุษมีกำลัง วังชา ปั้นเป็นก้อนได้ถึง 49 ก้อน แล้วรับประทานข้าวทั้งหมด 49 ก้อนนั้น แล้วลอยถาดไป คณะเดินต่อไปสถานที่ อุรุเวลาเสนานิคม สถานที่บูชาไฟ ของท่านอุรุเวลากัสสปะ นอนพักแรมแล้ว เดินไปสถานที่นิพพานของพระมหากัสสปะเถระ แล้วเดินยาตราจาริกไปในเส้นทางพาราณสี ผ่านสะสาราม อาราม 1,000 ห้อง นอนค้างแรมที่ป่าไร้ฝ้าย สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเทศนากับกุลบุตร สหาย 30 คน จนบรรลุธรรมแล้วออกบวช แล้วคณะเดินตามถนนใหญ่ ในเส้นทาง NH 79 ผ่านรามนคร ข้ามสะพานคงคา เดินเรียบคงคานที ผ่านสุสานสถานที่เผาศพ ที่ว่ากันว่า ไฟไม่เคยดับมาจาก 3,000 ปี เดินผ่านเมืองพาราณสี เรียบทางรถไฟ ใจกลางความว้าวุ้นวาย ของเมือง จนมาถึงสถานที่อันเป็นที่แสดงปฐมเทสนา ธัมมจักรกัปปวัตนะสูตร
แล้วเดินย้อนกลับจากสารนารท พาราณสี ข้ามคงคา ย้อนเดินผ่านรามนคร ผ่านสะสาราม ไร้ฝ้าย เดินตัดเข้าเส้นใน ผ่านป่าไม้ ชายทุ่งข้าวสารีเกินใหม่ ผ่านบ้านเรือนเก่าแก่ เดินผ่านมาถึง คยาสีสะ สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดง บทอาทิตตปริยายสูตร จนพวกชฏิล 1,003 ท่าน บรรลุอาสวะสิ้นตัณหานำพาตนพ้นทุกข์ คณะต่อไปยัง ดงคสิริ สถานที่ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา แล้วเดินยาตราจาริกมายัง หมู่ถ้ำบาราบาร์

# ตอนนี้ คณะมาถึงหมู่ถ้ำบาราบาร์ (Barabar Caves) เป็นถ้ำหินตัดสมัยราชวงศ์โมริยะ (วงศ์พระเจ้าอโศก) ห่างจากเมืองคยาราว 24 กิโลเมตร ปากทางเข้าทำเลียนแบบหลังคาเครื่องไม้สมัยโบราณ เป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมแห่งหนึ่ง
ถ้ำแห่งนี้เป็นสำนักของพวกอาชีวก หรือลัทธิที่ตั้งโดยมักขลิโคสาล หนึ่งในครูทั้ง 6 ที่เผยแพร่ความเชื่อของตนในสมัยพุทธกาล
มักขลิโคศาล จัดเป็นพวกอเหตุกทิฐิ เป็นลัทธิที่มีความเห็นว่า ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจะได้ดี ได้ชั่ว ได้สุขหรือทุกข์ก็ได้เอง ไม่ใช่เพราะทำดีหรือทำชั่ว อนึ่งสัตว์ทั้งหลายหลังจากท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแล้วก็บริสุทธิ์ได้เอง ลัทธินี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สังสารสุทธิกวาท (ข้อมูลจาก ลัทธิของครูทั้ง ๖/phuttha.com)
สาวกของลัทธินี้รวมกลุ่มกันเป็นคณะเป็นนักพรต มีอารามของตนเอง เช่นที่หมู่ถ้ำบาราบาร์ ลัทธินี้ยืนยงมากว่า 2,000 ปี เพิ่งจะสาบสูญไปจากชมพูทวีปตอนใต้เมื่อศตวรรษที่ 14
อนึ่ง คำสอนของมักขลิโคสาล และครูทั้ง 6 สามารถค้นคว้าได้จากสามัญญผลสูตร
#################
#คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ เดินยาตราจาริกเป็นชีวิตที่ทำได้ยาก ณ แดนดินถิ่นพ่อ พึงหวังไว้ส่วนเดียว คือ เข้าถึงซึ่งพระธรรมคำสอนนั้น
“ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริก ประพฤติธรรม ศึกษา อบรมธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนโดยมาก”
“พระตถาคตเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย”
………………
ขออนุโมทนาสาธุ ของบุญกุศลครั้งนี้
ขออนุโมทนาในกุศลจิต ขอพลังใจและบารมีที่คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ ได้บำเพ็ญเพียรพยายามแล้ว
จงเป็นเดช เดชะ เป็นพลวปัจจัย ช่วยหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตครอบธุรกิจงานการอันได้กระทำแล้ว
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
…………………….
ขอให้พระสัจธรรมคำสั่งสอน จงสถิตสถาพร ครบถ้วน 5,000 ปี
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
สถา โสตถี ภวันตุ เต.
……………………..

#หากประสงค์ร่วมบุญ
#บัญชี“กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร “กสิกรไทย”
สาขา เจริญกรุง
เลขที่ ‭018-3-80199-6‬

#หากโอนแล้ว
ประสงค์ รับใบอนุโมทนา
ทำบุญ 1,000 บาท รับหนังสือโส

โทร หรือ ติดต่อทางไลน์
ทางทีมงานจะจัดส่งตามที่อยู่ให้

#โทร.
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูศรีพิพัฒนวีรากรณ์ (ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

#ติดต่อทาง Line ID:
Kusinara980
Kusinara950
Phutawan980

#อนุโมทนาสาธุการนะครับ

 


อัลบัมภาพ ประจำวันที่ ๑๙ – ๒๐  มกราคม ๒๕๖๒

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๘) https://goo.gl/7QTqRi
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๙) https://goo.gl/9avQGk

อัลบัมภาพทั้งหมด 

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑) https://goo.gl/z8MFG6
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒) https://goo.gl/LByT37
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓) https://goo.gl/CHcQi9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔) https://goo.gl/UEseYL
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕) https://goo.gl/Pnu9vv
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖) https://goo.gl/wB9ke5
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๗) https://goo.gl/i32GV7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๘) https://goo.gl/St94WF
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๙) https://goo.gl/3yWGPx
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๐) https://goo.gl/MKXfGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๑) https://goo.gl/tKGir2
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๒) https://goo.gl/heoHqW
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๓) https://goo.gl/j1fTts
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๔) https://goo.gl/x1VArj
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๕) https://goo.gl/Qa9LLa
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๖) https://goo.gl/yKfHxJ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๗) https://goo.gl/f4aiis