#เดิน ยืน นั่ง นอน อยู่อินเดียมา 39,40,41,42,43,44วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)
# พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า
“สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง”

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6

#วันที่ 39 คณะเดินถึง 960 เข้าเจริญพระพุทธมนต์ รับภัตตาหาร เดินเข้าด่านโสเนารี ประเทศเนปาล ไปรามคามสถูป สถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ รามคาม ลงปาฏิโมกข์ เจริญพระพุทธมนต์ บูชา สักการะ ณ รามคามสถูป

#วันที่ 40 ของการเดิน คณะเข้าเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เดินเวียนทำประทักษิณ ด้วยการเจริญบทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เดินเวียน 3 รอบ ยืนระลึกนึกพระกรุณาเมตตาธิคุณของพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงเมตตาสอนเวไนยสัตว์ให้และปฏิบัติตาม รักษาตนได้ชี้แนวทางคนอื่นให้ถูกต้อง น้อมระลึกถึงพระธรรมวินัยนั้น ที่ทรงสอน ทรงบัญญัติ เป็นพระบรมศาสดาแทน คณะรับภิกขาจาร ณ รามคามสถูป มีพญานาคราช ผู้ทรงฤทธานุภาพ ปกป้อง บูชาสักการะ รักษาพระบรมสารีริกธาตุ ตามตำนานนั้น คณะเดินย้อนกลับ พักค้างแรม ข้างถนน มีต้นมะม่วง ไม่ไกลตลาด เป็นที่ชาวบ้าน มีความเมตตา เอื้อเฟื้อพื้นที่ ให้พัก และนำน้ำมาถวาย

#วันที่ 41 คณะออกเดินตี 4 เดินตามถนนเส้นเล็กๆๆ อากาศเงียบสงบ หมอกลงหนา จีวรเปียก น้ำค้างเกาะสังฆาฏิ จีวร มองไม่เห็นรถวิ่งข้างหน้าเลย ต้องระมัดระวังกันมาก เดินมาถึงจุดฉันมาม่ากระยาสารท หมอกยังไม่จางหายไป ฉันเสร็จเพื่อยังกำลังกายให้เกิดขึ้น เดินต่อถึง 9 โมงแล้ว หมอกยังหนา คณะเดินถึงวัดไทยลุมพินี มีท่าน อาจารย์เจ้าคุณสุพจน์ เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เมตตา นำคณะอาสาใส่บาตร ช่วงบ่ายคณะเดินเข้ากราบสักการะนมัสการ มายาเทวีวิหาร สถานที่อันเป็นที่ประสูติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทรงเปล่ง อาสภิวาจา ว่า “เราเป็นเลิศที่สุดในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา เราประเสริฐที่สุด”
คณะพักวัดไทยลุมพินี กางเต้นท์

#วันที่ 42 กรมอุตุเนปาล แจ้งว่า จะมีฝนตกตลอด 2 วันนี้ กลางคืน เวลา 4 ทุ่ม ฝนก็เทลงมา ทุกท่านสงบนิ่ง เพราะเตรียมพร้อมกันมาทั้งกาย วาจา ใจ ต้องรับให้ได้ทุกสิ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็มิอาจยังความตั้งใจให้ทดถอยได้ ตี 3 ฝนยังตก ตี 4 คณะออกเดิน ไปพระราชวังกบิลพัสดุ์ เดินยัง เสาอโศก อันเป็นประสูติ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า โกนาคมนะ เดินไปฝนตกไป ถนนลื่น เพราะกำลังทำถนน คณะเดินเข้าพระราชวังกบิลพัสดุ์ ฝนหยุดตก ยืนเจริญมนต์ แผ่เมตตาจิต ถวายชาวเมือง มีพระเจ้าสุทโทธนะเป็นใหญ่ คณะเดินเข้าพักวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาจิต ฝนตกลงมามิขาดสาย ทุกปีที่เดินมา ฝนตกทุกปี

#วันที่ 43 คณะเจริญพระพุทธมนต์ยามเช้า ฝนยังไม่หยุด ทุกรูปเจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตาจิต แผ่ไปยังชาวเมือง สรรพสัตว์ คณะรับบาตรเสร็จ ออกเดินไปเสาอโศก อันเป็นสถานที่ ที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กกุธสันธะ สวดมนต์น้อมระลึกถึงพระธรรมคำสอน น้อมมายังใจจิต หวังว่าตนจะมีปัญญารู้แจ้ง แทงตลอด สามารถบอกอธิบายขยายความบอกแก่ผู้อื่นได้ คณะเดินต่อมายัง วัดนิโคธาราม สถานที่อันชาวเมืองสร้างถวายแด่พระพุทธเจ้า พระองค์แสดงอิทธิปาฏิหารย์ข่มพระญาติ ด้วยการเหาะขึ้นบนอากาศให้ฝุ่นธุรี ตกลงมา สถานที่นี้ มีฝนโบกขรภัตรตกลงมา ใครประสงค์ให้เปียกก็เปียก

ใครไม่ประสงค์ไม่ให้เปียก ก็ไม่เปียก พระองค์ตรัสเวสสันดรชาดก บวชสามเณรรูปแรก คือ สามเณรราหุล การบวชต้องขออนุญาติจากผู้ปกครองก่อน ตรัสเรื่องจริยาวัตร การบิณฑบาตร เป็นวงค์วัตร ขององค์จริยาประเพณีวัตรของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย อริยวงค์ทั้งหลาย ตรัสการประสูติของพระพุทธเจ้าก่อนหน้าพระองค์
คณะพักค้างคืน วัดนิโคธาราม

#วันที่ 44 ของการเดิน ฝนตกทั้งคืน ฟ้าร้อง เสียงดัง คณะเดินตามถนน ถนนเส้นที่กำลังทำใหม่ โคลนตม เดินลำบาก ถนนตลอดทั้งเส้น เป็นการฝึกสติ รู้การย่างก้าว ต้องประคองตน หากทรงตัวไม่ดี จะลื่นหกล้ม ได้

คณะเดินย้อนกลับมา ลุมพินีสถาน รับบาตรที่วัดไทยลุมพินี มีท่าน พระอาจารย์ท่านเจ้าคุณสุพจน์นำคณะอาสา ใส่บาตร ต่างยินดีปลื่มในกุศล คณะเดินเข้ากราบสักการะถวายกุศล ตั้งปณิธาน ณ มหาวิหารมายาเทวี น้อมนำโอวาทปาฏิโมกข์ลงสู่ใจ
“ไม่ทำบาปทั้งปวง
ทำกุศลให้ถึงพร้อม
ยังจิตของตนให้ผ่องใส”

คณะพักกางเต้นท์ วัดไทยลุมพินี

#################
#คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ เดินยาตราจาริกเป็นชีวิตที่ทำได้ยาก ณ แดนดินถิ่นพ่อ พึงหวังไว้ส่วนเดียว คือ เข้าถึงซึ่งพระธรรมคำสอนนั้น
“ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริก ประพฤติธรรม ศึกษา อบรมธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนโดยมาก”
“พระตถาคตเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย”
………………
ขออนุโมทนาสาธุ ของบุญกุศลครั้งนี้
ขออนุโมทนาในกุศลจิต ขอพลังใจและบารมีที่คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ ได้บำเพ็ญเพียรพยายามแล้ว
จงเป็นเดช เดชะ เป็นพลวปัจจัย ช่วยหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตครอบธุรกิจงานการอันได้กระทำแล้ว
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
…………………….
ขอให้พระสัจธรรมคำสั่งสอน จงสถิตสถาพร ครบถ้วน 5,000 ปี
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
สทา โสตถี ภวันตุ เต.
……………………..

#หากประสงค์ร่วมบุญ
#บัญชี “กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร “กสิกรไทย”
สาขา เจริญกรุง
เลขที่ ‭018-3-80199-6‬

#หากโอนแล้ว 
ประสงค์ รับใบอนุโมทนา
ทำบุญ 1,000 บาท รับหนังสือโส

โทร หรือ ติดต่อทางไลน์
ทางทีมงานจะจัดส่งตามที่อยู่ให้

#โทร.
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูศรีพิพัฒนวีรากรณ์ (ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

#ติดต่อทาง Line ID: 
Kusinara980
Kusinara950
Phutawan980

#อนุโมทนาสาธุการนะครับ

ดูอัลบัมภาพล่าสุด

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๕) https://goo.gl/LDzEgQ

ดูอัลบัมภาพทั้งหมด

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑) https://goo.gl/z8MFG6
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒) https://goo.gl/LByT37
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓) https://goo.gl/CHcQi9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔) https://goo.gl/UEseYL
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕) https://goo.gl/Pnu9vv
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖) https://goo.gl/wB9ke5
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๗) https://goo.gl/i32GV7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๘) https://goo.gl/St94WF
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๙) https://goo.gl/3yWGPx
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๐) https://goo.gl/MKXfGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๑) https://goo.gl/tKGir2
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๒) https://goo.gl/heoHqW
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๓) https://goo.gl/j1fTts
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๔) https://goo.gl/x1VArj
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๕) https://goo.gl/Qa9LLa
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๖) https://goo.gl/yKfHxJ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๗) https://goo.gl/f4aiis
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๘) https://goo.gl/7QTqRi
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๙) https://goo.gl/9avQGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๐) https://goo.gl/fqdz6H
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๑) https://goo.gl/pHVqZV
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๒) https://goo.gl/4AudvR
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๓) https://goo.gl/c71rN8
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๔) https://goo.gl/U94a7s
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๕) https://goo.gl/LTNuWw
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๖) https://goo.gl/zcdmG7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๗) https://goo.gl/Ea3n6a
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๘) https://goo.gl/j4pBgQ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๙) https://goo.gl/Ec4pmh
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๐) https://goo.gl/wBKnjG
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๑) https://goo.gl/yJX9HA
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๒) https://goo.gl/YPdqP9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๓) https://goo.gl/PxNCQ1
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๔) https://goo.gl/oHCiN4