#ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 50, 51 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

#พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า
“สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง”

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6

#วันที่ 51 แห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระพุทธบรมศาสดา วันนี้ ออกเดินจากที่พักตั้งแต่ตี 4 หลังจากทำภาระกิจส่วนตัวกันเสร็จ คณะออกเดินจากที่พักคือ เสาอโศกคู่ ต้นใหญ่ เดินตามถนนเส้นเล็กๆ เส้นทางนี้ ผ่านทางรถไฟ เดินผ่านเมืองเล็กๆๆ ตลอดเส้นทาง มีป้ายบอกว่า Ashoka Pillar ,Lauriya Nandangrah Stupa

#ข้อมูลที่ท่าน อจ คมสรณ์เขียนไว้
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ อจ คมสรณ์ เขียนไว้ “การเสด็จปรินิพพานของพระพุทธองค์ มีความมั่นคงยาวนานต่อจากนั้นมาเป็นพันปี…แม้ปัจจุบันนี้ก็ได้หลักฐานต่าง ๆ ที่ถูกค้นพบเป็นอันมากในสมัยของพระองค์ จึงเป็นการประกาศความชัดเจนว่า พระพุทธศาสนาในชมพูทวีปนั้นไม่ใช่เรื่องที่สักแต่ว่าบอกต่อเล่าขานเป็นตำราตามกันมา แต่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้มากมาย ในบรรดาหลักฐานที่ค้นพบที่สำคัญที่สุดเห็นจะไม่พ้นเสาหินพระเจ้าอโศก ในอดีตเล่าว่าพระองค์ทรงโปรดให้สลักเสาหินไว้ตามพุทธสถานต่าง ๆ หลายร้อยต้น แต่ปัจจุบันมีไม่ถึงห้าสิบต้นที่ถูกค้นพบ..นอกนั้นก็คงถูกฝังไว้ใต้ปฐพีรอการพิสูจน์ความเป็นจริงตามบทแปลอักษรที่ทรงใป้สลักไว้ที่เสาหินนั้น ๆ
และล่าสุดเมื่อปี ๒๕๔๐ รัฐบาลอินเดีย ประกาศว่าได้พบเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช ที่รัฐพิหาร จังหวัดจัมปารัน เมืองเลาลิยะนันดันท์ ใกล้เขตแดนประเทศเนปาล นับเป็นเสาหินที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เพราะยังมีสิงห์ตั้งอยู่บนยอดเสา สัญญลักษณ์ความตั้งมั่นแห่งศรัทธาของพระเจ้าอโศก มีโอกาสจึงได้ไปชมและนำภาพพร้อมคำแปลที่ถอดใจความจากเสาหินมาเสนอในโอกาสนี้
ข้อที่ควรทราบ
๑. พระเจ้าอโศกมหาราชไม่ทรงสร้างพระพุทธรูปเพราะทรงกลัวว่าสร้างแล้วจะไม่เหมือนจักเป็นเหตุให้ผิดต่อพระพุทธเจ้ากลัวเป็นบาปยิ่ง
๒. สิงห์เป็นสัญญลักษณ์แห่งเจ้าป่า เมื่อสิงห์คำราม สัตว์อื่น ๆ ย่อมหวั่นกลัวดุจพระพุทธองค์เมื่อประกาศธรรมย่อมเป็นที่หวั่นใจของเจ้าลัทธิอื่น ๆ ฉะนั้น
๓. นายเจม ปรินส์เซฟ นักอักษรศาสตร์ ชาวอังกฤษใช้เวลาถึง ๗ ปี ในการถอดระหัสอักษรพรหมมี ของพระเจ้าอโศก จึงสามารถถอดคำแปลจากเสาหินพระเจ้าอโศกได้

Advertisement by Synergy E
เสาหินแห่งนี้สลักอักษรพรหมมีภาษาสมัยพระเจ้าอโศกไว้โดยรอบต้นทั้งสองด้าน แปลความหมายได้ว่า พระเจ้าอยู่หัวปิยทัสสี (อโศก) ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ได้มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศแก่มหาอำมาตย์ทั้งหลาย ณ นครปาฏลีบุตรและนครอื่น ๆ ว่า ข้าพเจ้าได้กระทำให้สงฆ์มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว บุคคลใด ๆ จะเป็นภิกษุ ภิกษุณีก็ตาม ก็ไม่อาจทำลายสงฆ์ได้ ก็แล หากบุคคลใด จะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม จักทำลายสงฆ์ให้แตกจากกัน บุคคลนั้น จักต้องถูกบังคับให้นุ่งผ้าขาว และไปอาศัยอยู่ ณ สถานที่อื่น(นอกวัด) พึงแจ้งสาสน์พระบรมราชโองการนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน ด้วยประการฉะนี้.
พระเจ้าอยู่หัวปิยทัสสี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่า ประกาศพระบรมราชโองการเช่นนี้ ท่านทั้งหลายพึงนำไปติดไว้ ณ ทางสัญจรภายในเขตใกล้เคียงของท่านทั้งหลายฉลับหนึ่งและจงเก็บรักษาอันเดียวนี้ไว้ในเขตใกล้เคียงของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายอีกฉบับหนึ่ง ทุก ๆ วันอุโบสถ บรรดาอุบาสก อุบาสิกาเหล่านั้น พึงทำตนให้มีความรู้ความเข้าใจแนบแน่น ในประกาศพระบรมราชโองการนี้ และทุก ๆ วันอุโบสถ มหาอำมาตย์ ทุก ๆ คน พึงไปร่วมในการรักษาอุโบสถด้วยเป็นประจำ เพื่อจักได้ความคุ้นเคยแนบสนิท และรู้เข้าใจทั่วถึงซึ่งประกาศพระบรมราชโองการนั้นแล ทั่วทุกหนทุกแห่ง ที่อำนาจบริหารราชการของท่านทั้งหลายแผ่ไปถึง ท่านทั้งหลายพึงขับไล่ บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ ในเมืองด่าน และในท้องถิ่นทั้งหลายออกไปเสีย โดยให้เป็นไปตามข้อความในประกาศนี้…ฯ

#คณะเข้าสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ณ ข้างวัดฮินดู

#################
#คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ เดินยาตราจาริกเป็นชีวิตที่ทำได้ยาก ณ แดนดินถิ่นพ่อ พึงหวังไว้ส่วนเดียว คือ เข้าถึงซึ่งพระธรรมคำสอนนั้น
“ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริก ประพฤติธรรม ศึกษา อบรมธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนโดยมาก”
“พระตถาคตเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย”
………………
ขออนุโมทนาสาธุ ของบุญกุศลครั้งนี้
ขออนุโมทนาในกุศลจิต ขอพลังใจและบารมีที่คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ ได้บำเพ็ญเพียรพยายามแล้ว
จงเป็นเดช เดชะ เป็นพลวปัจจัย ช่วยหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตครอบธุรกิจงานการอันได้กระทำแล้ว
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
…………………….
ขอให้พระสัจธรรมคำสั่งสอน จงสถิตสถาพร ครบถ้วน 5,000 ปี
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
สทา โสตถี ภวันตุ เต.
……………………..

#หากประสงค์ร่วมบุญ
#บัญชี“กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร “กสิกรไทย”
สาขา เจริญกรุง
เลขที่ ‭018-3-80199-6‬

#หากโอนแล้ว
ประสงค์ รับใบอนุโมทนา
ทำบุญ 1,000 บาท รับหนังสือโส

โทร หรือ ติดต่อทางไลน์
ทางทีมงานจะจัดส่งตามที่อยู่ให้

#โทร.
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูศรีพิพัฒนวีรากรณ์ (ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

#ติดต่อทาง Line ID:
Kusinara980
Kusinara950
Phutawan980

#อนุโมทนาสาธุการนะครับ

ดูอัลบัมภาพล่าสุด

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๙) https://goo.gl/o7zwTa

ดูอัลบัมภาพทั้งหมด

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑) https://goo.gl/z8MFG6
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒) https://goo.gl/LByT37
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓) https://goo.gl/CHcQi9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔) https://goo.gl/UEseYL
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕) https://goo.gl/Pnu9vv
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖) https://goo.gl/wB9ke5
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๗) https://goo.gl/i32GV7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๘) https://goo.gl/St94WF
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๙) https://goo.gl/3yWGPx
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๐) https://goo.gl/MKXfGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๑) https://goo.gl/tKGir2
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๒) https://goo.gl/heoHqW
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๓) https://goo.gl/j1fTts
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๔) https://goo.gl/x1VArj
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๕) https://goo.gl/Qa9LLa
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๖) https://goo.gl/yKfHxJ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๗) https://goo.gl/f4aiis
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๘) https://goo.gl/7QTqRi
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๙) https://goo.gl/9avQGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๐) https://goo.gl/fqdz6H
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๑) https://goo.gl/pHVqZV
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๒) https://goo.gl/4AudvR
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๓) https://goo.gl/c71rN8
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๔) https://goo.gl/U94a7s
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๕) https://goo.gl/LTNuWw
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๖) https://goo.gl/zcdmG7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๗) https://goo.gl/Ea3n6a
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๘) https://goo.gl/j4pBgQ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒๙) https://goo.gl/Ec4pmh
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๐) https://goo.gl/wBKnjG
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๑) https://goo.gl/yJX9HA
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๒) https://goo.gl/YPdqP9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๓) https://goo.gl/PxNCQ1
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๔) https://goo.gl/oHCiN4
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๕) https://goo.gl/LDzEgQ
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๖) https://goo.gl/ofU5Y3
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๗) https://goo.gl/dywBjP
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓๘) https://goo.gl/KV9znR