“ธรรมยาตราสันติภาพโลก”

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังจากเปิดงานวันที่ ๓ สาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ พระสงฆ์นานาชาติ ๒๐๐ รูป ร่วมกันเดินธรรมยาตราสันติภาพโลก จากสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปยังมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิง จากนั้นเวียประทักษิณ กราบสักการะ และได้เดินธรรมยาตราไปยังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวียนประทักษิณ กราบสักการะ ด้วยความพร้อมเพรียงกันของหมู่แห่งพระสังฆนานาชาติทั้งเถรวาทและมหายาน เพื่อให้เกิดสันติสุข สันติภาพโลก ก่อให้เกิดความรัก และความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน