ธรรมะที่คล้ายกันระหว่างอัตตานุทิฏฐิ(สักกายทิฏฐิ)กับอัสมิมานะต่างกันเช่นไร?

อัตตานุทิฏฐิ เป็นความเห็นผิด อันเป็นเหตุให้สำคัญผิดว่า ขันธ์ 5 มีรูปขันธ์เป็นต้น เป็นตัวตน เกิดในโลภสัมปยุตตจิต มีอัตตวิปปัลลาสเป็นประธาน ละได้เป็นสมุจเฉทด้วยโสดาปัตติมรรค

อัสมิมานะ เป็นความลำพองใจ อันเป็นเหตุให้ถือตัวว่า ขันธ์ 5 มีรูปขันธ์เป็นต้น เป็นตัวตน เกิดในโลภวิปปยุตตจิต มี สุภวิปปัลลาสเป็นประธาน ละได้เป็นสมุจเฉทด้วยอนาคามีมรรค

ที่เหมือนกันระหว่างอัตตานุทิฏฐิกับอัสมิมานะ ก็คือ ต่างก็เกิดจากสภาพความเป็นกลุ่มก้อน(ฆนะ)
อัตตานุทิฏฐิ เกิดจาก

” สมูหฆนะ “ คือ สภาพความเป็นกลุ่มก้อน ที่รูปแต่ละรูป นามแต่ละนาม ไม่ได้เกิดตามลำพัง เมื่อแยกกระจายออกด้วยวิเสสลักษณะ อัตตานุทิฏฐิก็เกิดขึ้นไม่ได้ เปรียบเหมือนบ้าน เมื่อแยกออกเป็นแต่ละส่วน ความสำคัญว่าเป็นบ้านก็หมดไป

อัสมิมานะ เกิดจาก ” อารัมมณฆนะ ” คือ สภาพความเป็นกลุ่มก้อน ที่นามขันธ์ 4 มี เวทนาขันธ์, สัญญาขันธ์, สังขารขันธ์, วิญญาณขันธ์ มี อารมณ์ร่วมกัน เป็นอารมณ์เดียวกัน เมื่อแยกกระจายออกด้วยวิเสสลักษณะ อัสมิมานะก็เกิดขึ้นไม่ได้ เปรียบเหมือนดอกไม้ เมื่อแยกออกเป็นส่วนๆ เช่นกลีบดอก, เกสร เป็นต้น ความสำคัญว่าเป็นดอกไม้ก็หมดไป(คัมภีร์นิสสยะ อักษรปัลลวะ อักษรสิงหล อักษรเทวนาคี อักษรขอม อักษรมอญ อักษรพม่า อักษรธรรมล้านช้าง อักษรธรรมล้านนา และอักษรโรมัน)