ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส ๑๐ ประการ

๑. มีศีลสำรวมในปาติโมกข์
๒. เป็นพหูสูต
๓. เป็นผู้สันโดษ
๔. ได้ฌาน ๔
๕. มีฤทธิ์
๖. มีหูทิพย์
๗. กำหนดรู้จิตของผู้อื่น
๘. ระลึกชาติได้
๙. มีตาทิพย์
๑๐.มีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ

คลิกดูรายละเอียด