วีดีโอสอนอภิธรรม “ธาตุกถาสรูปัตถนิสสยะ” หลักสูตรชั้นมัชฌิมอาภิธัมมิกะเอก

พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 1/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 2/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 3/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 4/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 5/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 6/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 7/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 8/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 9/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 10/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 11/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 12/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 13/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 14/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 15/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 16/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 17/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 18/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 19/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 20/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 21/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 22/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 23/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 24/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 25/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 26/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 27/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 28/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 29/30


พระอภิธรรม-ธาตุกถา – 30/30