นักวิชาการ-พระ เห็นพ้อง ยกเลิกการบวชระยะสั้น

นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และพระ เห็นพ้องควรยกเลิกการบวชแก้บน โดยมองว่าหากกำหนดระยะเวลาบวช 15 วันขึ้นไป จะทำให้ผู้บวช ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนมากขึ้น

จากกรณีที่ทางมหาเถรสมาคม ดำเนินการร่างหลักสูตรการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรไม่ให้บวชระยะสั้น เพื่อแก้บน หรือบวชแก้เคล็ด แก้กรรม หรือบวชพอเป็นพิธีเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาการบวช 3 -7 วัน และทำให้ผู้ที่ บวช ไม่ได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนอย่างแท้จริง

พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร และประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ระบุว่า ปัจจุบันทางวัดราชาธิวาสวิหาร จะบวชให้กับผู้ที่สมยอมจะบวช 15 วันขึ้นไปเท่านั้น เนื่องจากต้องการให้ศึกษาหลักธรรมคำสอน ดังนั้นจึงมองว่า การที่มหาเถรสมาคม จะยกเลิกการบวชระยะสั้นเป็นเรื่องที่ดี

ด้านนักวิชาการพระพุทธศาสนา เห็นพ้องให้มีการยกเลิกบวชระยะสั้น แต่ขณะเดียวกันทางมหาเถรสมาคมควรมีการออกแบบหลักสูตรการบวชอย่างจริงจังเพื่อให้ผู้บวชได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนและธรรมวินัย

ส่วนเรื่องที่ว่าจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ที่มีการกำหนดระยะเวลาหรือไม่นั้น ทางนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา มองว่า ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิแต่อย่างใด ทั้งนี้การร่างหลักสูตรดังกล่าว ทางมหาเถรสมาคม คาดว่า จะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ในปี 2561