นาถกรณธรรม (ธรรมกระทำที่พึ่ง) ๑๐ อย่าง

  1. สีล           การรักษากายวาจาเรียบร้อย
  2. พาหุสจฺจ การเป็นผู้สดับตรับฟังมาก
  3. กลฺยาณมิตฺตตา การเป็นผู้มีมิตรดีงาม
  4. โสวจสฺสตา การเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย
  5. กึกรณีเยสุ ทกฺขตา   ความเป็นผู้ขยันช่วยเอาใจใส่ในเพื่อนภิกษุสามเณร
  6. ธมฺมกามตา ความเป็นผู้ใคร่ธรรมที่ชอบ
  7. วิริย มีความเพียรละชั่วประพฤติดี
  8. สนฺตุฏฺฐี พอใจในปัจจัยสี่ตามมีตามได้
  9. สติ ระลึกสิ่งที่ทำคำที่พูดได้แม้นาน
  10. ปญฺญา รอบรู้กองสังขารตามเป็นจริง

ผู้ใดมีธรรม ๑๐ ประการนี้แม้ไม่ครบก็นับว่าเป็นที่พึ่งแก่ตนและผู้อื่นได้ตามสมควรแก่ธรรม