“นานาชาติ ๙ ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ที่ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล”

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ลุมพินีวัน ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน “ประเพณีสงกรานต์” ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทยเรา ยังคงความงดงามและสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

ตั้งแต่ภาคเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) นำพระสงฆ์นานาชาติ ชาวพุทธไทย ชาวพุทธเนปาล และนานาชาติ จากประเทศไทย พม่า ศรีลังกา เนปาล กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรีย จัดพิธีถวายสักการะ สวดมนต์ และสรงน้ำ พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) ที่อุทยานสวนลุมพินี

พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) สร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาในนามของพุทธบริษัทชาวไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2556 ซึ่งพระธรรมทูตไทยในเนปาลได้จัดกิจกรรมสรงน้ำ และเปิดโอกาสให้พระสงฆ์นานาชาติ และพุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำปีละ ๑ ครั้ง ในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในสถานที่ประสูติ

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. จัดให้มีพิธีทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระ และบรรพบุรุษที่มีคุณูปการต่อวัดไทยลุมพินี พระสงฆ์ ๙ รูป สวดมาติกา บังสุกุล พระสงฆ์นานาชาติแต่ละประเทศสวดมนต์ตามลำดับ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) พระภิกษุไมตรี ประธานคณะกรรมการสงฆ์เนปาล ประธานในพิธี พระศรีโพธิวิเทศ และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และเนปาล ร่วมในพิธี มากว่า ๓๐๐ รูป/คน

และเวลา ๑๐.๐๐ น. จัดให้มีขบวนอัญเชิญพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) จากศาลารับเสด็จสู่ลานพระอุโบสถ เพื่อสรงน้ำ และสรงน้ำพระสงฆ์นานาชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตในสถานที่ประสูติ และเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยที่ดีงามสืบไป

ลุมพินีวันสถาน ดินแดนแห่งการประสูติของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า ๑ ใน ๔ ของสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน ทรงตรัสอาสภิวาจาว่า อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส , อยมนฺติมา เมชาติ , นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติฯ เราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก เราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้จะไม่มีภพใหม่อีก

คลิกดูอัลบัมภาพ ที่ลุมพินีวัน เนปาล