นำเที่ยวชม กรุงกบิลพัสถ์ในปัจจุบัน เมื่องที่เป็นที่ประทับของพระเจ้าสุทโธทน พระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล ตอนเหนือของอินเดีย