พระธรรมคุณาภรณ์ หรือต่อมา คือ พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา