“ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น”

เคยมีผู้ถามว่า “แล้วภาษาบาลี อยู่ที่ไหน ?”

ต้องคุยกัน ๗ วัน ๗ คืน…555..// แต่เอาสั้น ๆ ว่า “พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยภาษาใด ภาษานั้น เรียกว่า “มาคธีภาษา (ภาษาของชาวมคธ)” ภาษาของชาวมคธนั่นแหละ แต่นำมาจัดรูปแบบ ให้เป็นระเบียบ ให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ และนำมารองรับพระพุทธพจน์ได้ จึงเรียกว่า “บาลิ,ปาฬิ,บาลี”

บาลี ตามความหมาย จึงหมายเอา “ภาษาที่รักษาพุทธพจน์” พุทธวจนํ ปาเลตีติ ปาลิ ฯ
เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของการเปล่งเสียง, สำเนียง ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (ฐาน, กรณ์) แม้ไปอยู่ในรูปแบบอักษรของชนชาติใด ภาษาใด …. แต่เสียง และสำเนียงการเปล่งเสียง จะอยู่ในฐาน และกรณ์ อันเดียวกัน //

เบื้องต้นการเผยแผ่พระศาสนาของพระพุทธเจ้า ใช้เสียงพูดอย่างเดียว ยังไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในลักษณะต่าง ๆ จดจำกันด้วยปากต่อปาก ….. เสด็จไปในสถานที่ใด ถิ่นใด ก็ใช้ภาษาของชนเผ่านั้น ๆ หรือแคว้นนั้น ๆ สื่อสาร…

ถ้าว่าตามหลักฐาน ภูมิประเทศของอินเดียในสมัยพุทธกาลนั้น ก็กว้างไกลยาวไกล และบางที การเผยแผ่ธรรมของพระองค์อาจจะไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่ปรากฏในแผนที่ของอินเดีย ภาษา และการสื่อสารต่าง ๆ ก็ต้องมีความแตกต่างกันออกไป…. เอาความว่า “พระพุทธเจ้า ทรงตรัสได้ทุกภาษา ที่เขาใช้สื่อสารกันในสมัยนั้น เพราะทรงบรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณ”
ข้องสังเกตุ – ในข้อนี้ ถ้าสื่อสารกับชนต่าง ๆ ไม่ได้ ก็จะไม่สามารถแสดงธรรมให้ชนเหล่านั้นเข้าใจได้เลย การแสดงธรรมก็เปล่าประโยชน์

ภาษาบาลี ได้นำมาถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษร ของหลาย ๆ ประเทศ เช่น อักษรของชาวสีหล (สิงหล) ประเทศศรีลังกา,อักษรไทย, อักษรพม่า, อักษรเขมร, อักษรของชาวมอญ…อักษรธรรมล้านนา, อักษรลาว, อักษรโรมัน ฯ

เพราะฉะนั้น “ภาษาบาลี จึงหมายถึงเสียง สำเนียงที่เปล่งออกมาโดยระเบียบของไวยากรณ์ (ฐาน,กรณ์) และ ถูกนำมาเขียนลงในรูปแบบของอักษร ตามเสียงที่เปล่งออกมานั้น ซึ่งมีอยู่หลายแบบตามอักษรของประเทศต่าง ๆ “
มาเขียนด้วยอักษรไทย เขาก็เรียกว่า “บาลีอักษรไทย”……
ไปเขียนด้วยอักษรโรมัน เขาก็เรียกว่า “บาลีอักษรโรมัน” …. เป็นต้น

==================
VeeZa
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑