Anond Metheevarachatra

เงินวัด:เงินรัฐ

เงินวัด เป็นเงินที่ได้มาจากศรัทธาประชาชนตามเจตนาของผู้บริจาค เรียกว่า เงินบริจาค

เงินรัฐ เป็นเงินรายได้ที่เกิดจากภาษีของประชาชนที่นำมาใช้ในการบริหารประเทศ เรียกว่า เงินงบประมาณ

เงินวัดย่อมตกเป็นของสงฆ์ การที่สงฆ์จะใช้ทำสิ่งใดขึ้นอยู่กับสงฆ์ตกลงร่วมกันฆราวาสไม่มีอำนาจตัดสินใจให้แก่สงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย ฆราวาสมีหน้าทีขวนขวายสร้างเสริมบำรุงให้สงฆ์เกิดสัปปายะคือความสะดวกในการประพฤติธรรมและการทำงาน ส่วนเงินรัฐ รัฐก็ใช้จ่ายตามที่ได้อนุมัติตามหลักการการบริหารงบประมาณ มีองค์กรตรวจสอบการใช้จ่ายของรัฐเอง

ประเด็นเงินวัด คณะสงฆ์มีหลักการตรวจสอบของคณะสงฆ์เอง เพราะเป็นเงินสงฆ์มิใช่เงินของรัฐ รัฐไม่มีอำนาจหน้าที่ไปตรวจสอบสมบัติสงฆ์โดยหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย เว้น เงินศาสนสมบัติตาม พ.ร.บ.สงฆ์ที่ต้องบริหารให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ..แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตกเป็นสมบัติสงฆ์นั่นเอง ทุกวันนี้คนมักจะยุ่งกับวัดแต่เรื่องเงิน เมื่อมีเงิน แต่ในช่วงหาเงินคนไม่มาช่วยขวนขวายกัน วัดจึงมีสถานะรายได้แตกต่างกันไป วัดในประเทศไทยมีมากแต่วัดที่มีรายได้เป็นหลักมีจำนวนน้อย แต่ไม่มีใครพูดถึงวัดที่ลำบากจำนวนเป็นหมื่นๆวัด อนิจจาเงินวัด:เงินรัฐ อย่าทำกันให้เป็นเงิน…นรก….ไฟนรกจะเผาไหม้ให้วุ่นวายกันไปไม่สิ้นสุด…….อย่าทำบุญโดยยังมีห่วงอาลัยในบุญ…..บุญจะได้เป็นบุญ….ทุนนิธิเสริมส่งให้มีความสุขสืบไป

วัด:ใช้หลักพระธรรมวินัยนำกฎหมาย
รัฐ:ใช้หลักกฎหมายนำและกำกับโดยธรรม