บทนำ-๕
กุหลาบสีชมพูใกล้เวมานบรรพ

 

“อุปมาเหมือนคน ๓ คน
ใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ประณีต
งดงาม สะอาด

คนหนึ่งทำเพราะเป็นความสุขของตน
เพื่อความสุขของตน เพื่อความพอใจของตน

คนหนึ่งทำเพราะกลัวคนอื่น-สังคมจะตำหนิติเตียน

ส่วนอีกคนหนึ่ง ทำเพราะความรักสะอาด-
รักความประณีต

ลูกจะเห็นได้แล้วว่าใน ๓ คนนี้
คนที่ ๓ มีอัธยาศัยประณีตกว่าใครหมด
และเขาก็ทำได้เสมอต้นเสมอปลาย

คนแรกนั้นพอใจก็ทำ ไม่พอใจก็ไม่ทำ

ส่วนคนที่สอง ถ้าไม่มีคนเห็นอาจไม่ทำ

แต่คนที่สามจะทำอย่างนั้นอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตามก็นับว่าดีทั้งสามคน”

“การทำความดีก็เช่นกัน
จะปรารภอะไรก็ช่างเถิด ถ้าการกระทำนั้น
เป็นความดี เป็นกุศลก็ใช้ได้ ดีกว่าไม่ทำเสียเลย

บางคนชอบตำหนิว่า คนนั้น คนนี้ ทำความดีเอาหน้า
แต่พ่อเห็นว่า แม้การทำความดีเอาหน้านั้นเอง
ก็ยังดีกว่าไม่ทำและดีกว่าการทำชั่วมากทีเดียว
ถ้าได้ทำความดีเพื่อความดีด้วยแล้วจะประเสริฐเพียงใด”

=================================

#วรรณกรรมอันชนกชนนีนี้รักเจ้า
#อาจารย์วศิน อินทสระ