#บัดนี้ถึงสารนารถ เมืองพาราณสี 
#สถานที่แสดงปฐมเทศนา
#ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่แสดง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” เป็นปฐมเทศนาครั้งแรกในโลก และแสดง “อนัตตลักขณสูตร” ทำให้ พระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ พร้อมกันทั้ง 5 องค์
#พระมูลคันธกุฎี กุฏิหลังแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงจำ พรรษา แรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคมทายวัน
#ยสเจดีย์สถาน จุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม โปรดนายยะสะ บุตรชายของมหาเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสี จนเกิดดวงตาเห็นธรรม
#ธัมมราชิกสถูป คือสถานที่ตรึกระลึก ที่พระพุทธองค์ทรงแสดง อนัตตลักษณสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ทำให้พระภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ พร้อมกัน
#ธัมเมกขะสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” โปรดปัญจวัคคีย์

#เอวัมเม สุตัง,
ข้าพเจ้าคือ พระอานนท์เถระ ได้ฟังมาแล้วอย่างนี้,
เอกัง สะมะยัง ภะคะวา,
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า,เสด็จประทับอยู่ที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี,
ในกาลนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีย์, ให้ตั้งใจฟังภาษิตนี้ว่า,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ที่สุดสองอย่างเหล่านี้,อันบรรพชิตไม่ควรเสพ,คือ การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามในกามทั้งหลายนี้ใด,เป็นธรรมอันเลว,เป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือน,เป็นของผู้มีกิเลสหนา,ไม่ใช่ของคนไปจากข้าศึกคือกิเลส,ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ อย่างหนึ่ง,คือ การประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่านี้ใด,ให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบ,ไม่นำผู้ประกอบ ให้ไปจากข้าศึก คือกิเลส,ไม่กอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่ง
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ข้อปฏิบัติอันเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้น,
อันตถาคต ได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง,
กระทำดวงตา คือ กระทำญาณเครื่องรู้,ย่อมเป็นไป เพื่อความเข้าไปสงบระงับ, เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดี เพื่อความดับ,
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, ก็ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกลางนั้นเหล่าไหน,ที่ตถาคต ได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง,กระทำดวงตา คือกระทำญาณเครื่องรู้,ย่อมเป็นไป เพื่อความเข้าไปสงบระงับ, เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้ดี เพื่อความดับ,ทางมีองค์แปดเครื่อง ไปจากข้าศึก คือกิเลสนี้เอง,

เสยยะถีทัง, ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ,
๑. สัมมาทิฏฐิ, ๑. ปัญญาอันเห็นชอบ,
๒. สัมมาสังกัปโป, ๒. ความดำริชอบ,
๓. สัมมาวาจา,. ๓. วาจาชอบ,
๔. สัมมากัมมันโต, ๔. การงานชอบ,
๕. สัมมาอาชีโว, ๕. ความเลี้ยงชีวิตชอบ,
๖. สัมมาวายาโม, ๖. ความเพียรชอบ,
๗. สัมมาสะติ, ๗. ความระลึกชอบ,
๘. สัมมาสะมาธิ, ๘. ความตั้งจิตชอบ,
อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, อันนี้แลข้อปฏิบัติอันเป็นกลาง

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6
#เดินทางไปในเส้นทางพาราณสี สถานที่อันเป็นที่แสดงปฐมเทสนา ธัมมจักรกัปปวัตนะสูตร
#คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ เดินยาตราจาริกเป็นชีวิตที่ทำได้ยาก ณ แดนดินถิ่นพ่อ พึงหวังไว้ส่วนเดียว คือ เข้าถึงซึ่งพระธรรมคำสอนนั้น
“ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริก ประพฤติธรรม ศึกษา อบรมธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนโดยมาก”
“พระตถาคตเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย”

#อนึ่งหากท่านประสงค์สะสมทานบารมี
#บัญชี“กองทุนครูพระธุดงค์พุทธภูมิ”
โอนผ่านบัญชี
ธนาคาร “กสิกรไทย”
สาขา เจริญกรุง 
เลขที่ ‭018-3-80199-6‬

#หากโอนแล้ว 
ประสงค์ รับใบอนุโมทนาหรือหนังสือโส
โทร หรือ ติดต่อทางไลน์
ทางทีมงานจะจัดส่งตามที่อยู่ให้

#โทร.
๑. พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ปธ.๙) โทร +๙๗๗-๙๘๕-๑๐๖-๙๒๙๗ (เนปาล)
๒. พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์) โทร +๙๑-๙๙๓-๕๐๓-๐๖๙๖ (อินเดีย)
๓. พระครูนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) โทร +๙๑-๙๐๐-๕๐๐-๗๐๖๓ (อินเดีย)
๔. พระครูศรีพิพัฒนวีรากรณ์ (ปราโมทย์) โทร ๐๙๖-๙๕๖-๙๒๓๕ (ไทย)

#ติดต่อทาง Line ID: 
Kusinara980
Kusinara950
Phutawan980

#ขออนุโมทนาสาธุ ของบุญกุศลครั้งนี้
#ขออนุโมทนาในกุศลจิต ขอพลังใจและบารมีที่คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ ได้บำเพ็ญเพียรพยายามแล้ว จงเป็นเดช เดชะ เป็นพลวปัจจัย ช่วยหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตครอบธุรกิจงานการอันได้กระทำแล้ว จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
#ขอให้พระสัจธรรมคำสั่งสอน จงสถิตสถาพร ครบถ้วน 5,000 ปี จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ สทา โสตถี ภวันตุ เต.
#พุทธัง รักษา
ธัมมัง รักษา
สังฆัง รักษา(คลิกดูอัลบัมภาพที่เมืองพาราณสี, แม่น้ำคงคา)

อัลบัมภาพ การเดิน

– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑) https://goo.gl/z8MFG6
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๒) https://goo.gl/LByT37
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๓) https://goo.gl/CHcQi9
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๔) https://goo.gl/UEseYL
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๕) https://goo.gl/Pnu9vv
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖) https://goo.gl/wB9ke5
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๗) https://goo.gl/i32GV7
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๘) https://goo.gl/St94WF
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๙) https://goo.gl/3yWGPx
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๐) https://goo.gl/MKXfGk
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๑) https://goo.gl/tKGir2
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๒) https://goo.gl/heoHqW
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๑๓) https://goo.gl/j1fTts