บัดนี้ คณะสงฆ์ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๖๑ – ๑ มีนาคม ๖๒ เสร็จภารกิจ เดินทางถึงไทยแล้ว

#ขออนุโมทนาสาธุการดังๆๆ
#ขออนุโมทนาสาธุการดังๆๆ
#ขออนุโมทนาสาธุการดังๆๆ

บัดนี้คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์เดินยาตราจาริกมาถึงสถานที่อันเป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ใน โครงการ ‘เดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดาแดนพุทธภูมิ’ ธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล
พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย–เนปาล เป็นผู้อำนวยการโครงการ

พระกิตติโสภณวิเทศ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเศรษฐกิจ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก ผู้เมตตาให้คำปรึกษา และให้กำลังใจ 
กองงานพระธรรมฑูตสายประเทศอินเดีย เนปาล โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมฑูตสายอินเดีย เนปาล 
ได้มอบหมายให้พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ดูแลโครงการ

 

ตลอดระยะเวลา 94 วัน ในอินเดีย เนปาล แดนพุทธภูมิ ตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม – 1 เมษายน 2560 
ระยะทาง 2,700 กิโลเมตร
กว่า 5,600,000 ก้าว
ด้วยกาย วาจา ใจ อันประกอบด้วย ขันติ สติ วิริยะ ปัญญา มีศรัทธาอันตั้งไว้ดีแล้ว เดินยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล 

 

เริ่มจากพุทธคยา แดนดินถิ่นตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดินไปที่ลอยถาด มุ่งไปบ้านแม่สุชาดา เดินต่อไปที่ถวายภัตตาหาร เป็นบิณฑบาตรมีอานิสงค์มากก่อนตรัสรู้ ไปต่อสถานที่บูชาไฟของชฏิล เรียกอุรุเวลาเสนานิคม ต่อไปยังเขากุกุปป้า สถานที่ที่นิพพานของพระมหากัสสปะเถระผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ถือธุดงค์วัตร ผ่านสะสาราม ป่าไร้ฝ้าย ไปป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร 

 

เดินย้อนมายังสะสาราม ป่าไร่ฝ้าย ไปเขาพรหมโยณี ที่แสดงอาทิตปริยาสูตร ดงคสิริ ที่ทรงบำเพ็ญทุกข์กรกิริยา นานเกือบ 6 ปี เดินมุ่งหน้าไปหมู่ถ้ำบ้าร์ราบา ที่อยู่ของนิครฤชีเปลือย มุ่งไปยังสวนตาลหนุ่ม เมืองราชคฤห์ เขาคฤชกูฏ วัดเวฬุวัน เข้านาลันทา เดินข้ามสะพานปัตตนะ ไปยังปาวาลเจดีย์ เข้าไวสาลี วัดป่ามหาวัน 

 

เดินมุ่งหน้าไป มหาสถูปเกสลียา ผ่านเสาอโศก ไปยังเลาลียานันทกาสถูป สถูปใหญ่ และสถูปดินเรียงรายอยู่ เดินมุ่งหน้าเข้าเนปาล
ออกจาก 960 ที่พัก ส้อมอันลือลั่น เข้าโสเนารี ด่านเนปาล มุ่งไปยังรามคามสถูป สถูปเดียวที่มหาราชขุดค้นและไม่สามารถเคลื่อนย้ายพระบรมสารีริกธาตุไปได้ เนื่องเพราะพญานาคราชเฝ้ารักษา เดินย้อนเข้ามามหาวิหารมายาเทวี ลุมพินีสถาน สถานที่ที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เดินมุ่งหน้าไปยังพระราชวังกบิลพัสดุ์ คงเหลือความยิ่งใหญ่ไว้ มีซากอิฐเก่า เดินเข้าดูเสาอโศกอันเป็นจุดประสูติกาลของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระกกุสันธะ และพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระโกนาคมนะ และมุ่งหน้าไปวัดนิโคธาราม วัดที่ชาวศากยะสร้างอุทิศถวายพระพุทธเจ้า เดินย้อนมายังลุมพินีสถานที่ 

 

ออกจากลุมพินี มุ่งหน้าออกด่านเนปาล ที่โสเนาลี เข้า 960 ออกไปยังเสาอโศกคู่ อันใหญ่ยาว เข้าไปยังเลาลียาสถูป ชอบเสาอโศกที่สมบูรณ์รองจากวัดป่ามหาวัน เข้าบ้านนายจุนทะ ผู้ถวายภัตตาหารมื้อสุดท้าย เป็นบิณฑบาตรมีอานิสงค์มาก คราวครั้งที่ 2 เดินเข้ากุสินารานคร สถานที่ที่พระองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน ร่วมแห่พระบรมสารีริกธาตุแห่สมโภชน์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

 

ออกจากกุสินารานคร สถานที่ที่ทิ้งลมหายใจครั้งสุดท้ายของพระพุทธบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า แดนปรินิพพาน เดินมุ่งหน้ามายังสาวัตถี วัดเชตวันมหาวิหาร บูชาต้นอานนทโพธิ์ น้อมระลึกนึกนึกถึงพุทธกิจแห่งนี้ เดินผ่านสถานที่แสดงยมกปาฏิหารย์ สนามบินพระพุทธเจ้า ทรงบิน หายวับไปขึ้นเขาสิเนรุมาส ขึ้นดาวดึงส์สถาน โปรดพระพุทธมารดายังให้ถึงโสดาปัตติผล ด้วยพระอภิธรรมคัมภีร์ ยังเทวดาหมื่นโลกธาตุให้ถึงแล้วซึ่งโสดาบัน พร้อมพระพุทธมารดาพระมหามายา คณะเข้าลักเนาว์ ดูอนุสรณ์สถานสร้างถวายบรมครูบูชาพระพุทธเจ้า สรรเสริญพระพุทธศาสนา 

 

มุ่งหน้าต่อสู่สังกัสสะนคร ประตูเมืองอันเป็นที่ที่เสด็จลงเปิดโลก 3 ชนเห็นพระฉวีวรรณ ต่างปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า วันนั้นเรียกวันเทโวโลหณะ คณะเดินต่อไปยังโกสัมภี เมืองเก่าแก่พระเจ้าอุเทน ท่านสามาวดีผู้มีเมตตา โกสัมภีนคร เมืองเก่าอันยิ่งใหญ่ 
คณะมุ่งเดินจากมาผ่านเมืองอัลละห้าบาท ที่ที่แม่นำ้บรรจบ จึงได้เกิดการบูชาของชาวอินเดียตามนักขัตต์ เดินย้อนมายัง ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่ แสดงธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ยังพระอัญญาโกญฑัญญะให้รู้แล้ว เทวดาทั่วหมื่นโลกธาตุเปล่งสาธุการ สถานที่แสดงอนัตตลักขณสูตร ยังปัจจวัคคีย์ให้บรรลุอรหันตผล สถานที่เกิดสงฆ์ขึ้นบนโลก เกิดอุบาสก อุบาสิกา ผู้ถึงพร้อมด้วยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันสูงสุด สถานที่แจกแยกสงฆ์ออกเป็นสาย ให้จาริกท่องเทียวไป เพื่อพหุชนเป็นอันมาก ถึง 61 สาย ที่นี้เรียกว่า ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนารท แขวงเมืองพาราณสี 

 

บัดนี้สำเร็จลุลวงมาถึงแล้ว ตลอดระยะทาง 2,700 กิโลเมตร กว่า 5,600,000 ก้าว
คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ เดินยาตราจาริกเป็นชีวิตที่ทำได้ยาก เจอหนาวสุด หมอกจัดฟ้าคนอง ฝนพร่ำ หนทางระงำลำบาก แดนร้อนจัด 
นี้คือ ณ แดนดินถิ่นพ่อ พึงหวังไว้ส่วนเดียว คือ เข้าถึงซึ่งพระธรรมคำสอนนั้น 

 

ดั่งคำสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลายเธอจงเที่ยวจาริก ประพฤติพรหมจรรย์ ศึกษา อบรมธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลมหาชนโดยมาก”
พระตถาคตเจ้ามีปกติตรัสสอนภิกษุทั้งหลาย
ว่า “สิ่งใดเกิดแต่เหตุ มีปกติตรัสสอนเหตุนั้น”
“สิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยง”
……………………..
ขออนุโมทนาสาธุ ของบุญกุศลครั้งนี้ จงมีแก่ทุก ๆ ท่านด้วยเทอญ อนุโมทนาในกุศลจิต
ขอพลังใจและบารมีที่คณะสงฆ์ผู้ถือธุดงค์ ได้บำเพ็ญเพียรพยายามแล้ว 
จงเป็นเดช เดชะ เป็นพลวปัจจัย ช่วยหนุนนำส่งเสริมให้ชีวิตครอบธุรกิจ งานการอันได้กระทำแล้ว 
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
…………………….
ขอให้พระสัจธรรมคำสั่งสอน จงสถิตสถาพร ครบถ้วน 5,000 ปี 
จงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ
สถา โสตถี ภวันตุ เต.
……………………..
หมายเหตุ: 
ขอเชิญตักบาตรภัตตาหารรสเลิศ 
ถวายการต้อนรับแด่พระธุดงค์
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธภูมิพุทธชัยนตรี
วันที่ 2-5 เมษายน 2560
10.00 น. เป็นต้นไป

=====================

ดูอัลบัมภาพล่าสุด
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖๙) https://bit.ly/2uDUdWN

อัลบัมภาพธุดงค์ธรรมยาตราทั้งหมด https://goo.gl/kfb5m7