พระอรหันต์ผู้เป็นอัครสาวกแห่งองค์พระศาสดา นั้นจะต้องสร้างบารมีเป็นเวลายาวนาน เป็นเวลาถึง หนึ่งอสงไขยกับเศษแสนมหากัป หลังจากได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอดีด แต่ก่อนที่จะได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกนั้นอาจสร้างบารมีเพื่อให้ได้รับพุทธพยากรณ์มาเป็นเวลานานแล้ว

พระสารีบุตร ซึ่งท่านได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกในสมัยของพระอโนทัศสีพุทธเจ้านั้น อดีดชาติของพระสารีบุตรสมัยนั้น เป็นฤาษีผู้ทรงอภิญญา ๕ และมีศิษย์ ถึง ๒๕,๐๐๐ ตน ซึ่งหมายความว่าก่อนที่จะได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรกนั้นท่านได้สร้างสมบารมีมายาวนานก่อนหน้านั้นแล้ว มิใช่ว่า จะมาเริ่มต้นสร้างบารมีหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์
การสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอรหันต์ที่ทรงอภิญญาหรือ/และปฏิสัมภิทาญาณ ย่อมใช้เวลายาวนานกันทั้งนั้น และเป็นสร้างบารมีอย่างเอาจริงเอาจัง เมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์ ย่อมดำรงณ์คุณประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายมากมายเป็นอย่างยิ่ง เหมือนพลุที่สองสว่างจำรัสจ้าด้วยแสงที่สวยสดงดงาม ให้สัตว์ทั้งหลายต่างเพียรเพื่อบรรลุนิพพาน สืบทอดต่อไปจนจวบสิ้นอายุพุทธศาสนา…..
(กุฏิพระสารีบุตร ที่วัดเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี)

 — at วัดเชตวันมหาวิหาร.