จิตตวิสุทธิ = กถาวัตถุ ๓ คือ
๑. ปวิเวกกถา = วิเวก ๓ คือ
กายวิเวก สงัดกาย ได้แก่ อยู่ผู้เดียวทุกอิริยาบถ
จิตตวิเวก ได้แก่ ได้สมาบัติ ๘
อุปธิวิเวก ได้แก่ บรรลุนิพพาน
๒. วิริยารัมภกถา = การทำความเพียรทางกายและ
ทางจิตให้บริบูรณ์
๓. สมาธิกถา = สมาบัติ ๘ คือ
รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ อันเป็นบาทแห่งวิปัสสนา
***************************
บทว่า ปวิวิตฺโต ได้แก่ ผู้ประกอบด้วยวิเวก ๓ เหล่านี้ คือกายวิเวก จิตตวิเวก อุปธิวิเวก. ในวิเวก ๓ นั้น ภิกษุเดินรูปเดียว ยืนรูปเดียว นั่งรูปเดียว นอนรูปเดียว บิณฑบาตรูปเดียว กลับรูปเดียว จงกรมรูปเดียว เที่ยวรูปเดียว อยู่รูปเดียว นี้ชื่อว่า กายวิเวก. ส่วนสมาบัตื ๘ ชื่อว่า จิตตวิเวก. นิพพานชื่อว่า อุปธิวิเวก.
ม.มู.อ.(ไทย) ๑๘/๓๖๘ มหามกุฏ ฯ
…………………….
บทว่า อารทฺธวิริโย ได้แก่ ประคองความเพียร อธิบายว่า มี
ความเพียรทางกายและทางใจ บริบูรณ์….
ม.มู.อ.(ไทย) ๑๘/๓๗๓ มหามกุฏ ฯ
……………………..
สมาบัติ ๘ เป็นบาทของวิปัสสนา ชื่อว่าสมาธิ.
ม.มู.อ.(ไทย) ๑๘/๓๗๓ มหามกุฏ ฯ
……………………..
จิตตวิสุทธิอย่างเดียวก็มาเป็นกถาวัตถุ ๓
คือ ปวิเวกกถา วิริยารัมภกถา สมาธิกถา.
ม.มู.อ.(ไทย) ๑๘/๓๘๗ มหามกุฏ ฯ