คำสำคัญ แม่น้ำคงคา, พิธีกรรม

๑.บทนำ

ในอดีดเมืองพาราณสีเป็นเมืองหลวงของพระราชอาณาจักรกาสีหรือแคว้นกาสีของชมพูทวีป ปกครองโดยพระเจ้าพรหมทัต ตั้งขึ้นมาก่อนสมัยพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ เมืองพาราณสีถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่า พระพุทธเจ้าได้เดินทางสู่เมืองพาราณสีเพื่อแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในปัจจุบันเรียกว่าเมืองสารนารถ พิธีกรรมของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นครั้งที่ป่าแห่งนี้ เมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้ปัญจวัคคีย์เข้าบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นคณะสงฆ์คณะแรกที่ได้รับการบวชในพระพุทธศาสนา พิธีกรรมการบวชเป็นพิธีกรรมแรกที่เกิดในพระพุทธศาสนาที่กำเนิดขึ้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ด้วยวิธีการที่เรียบง่าย เพียงพระพุทธเจ้าเปล่งวาจาว่าจงมาเป็นภิกษุเถิด ธรรมเราแสดงไว้ดีแล้ว

แม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของประเทศอินเดียไหลผ่านเมืองพาราณสีในการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองพาราณสีเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านศาสนาพุทธศาสนา ศาสนาฮินดูและศาสนาอื่นๆวัฒนธรรม ของการแต่งกายที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล การเดินทางไปริมฝั่งแม่น้ำคงเพื่อชมการประกอบพิธีอารตีบูชาเป็นการประกอบพิธีกรรมของพราหมณ์ซึ่งเป็นนักบวชในศาสนาฮินดูประมาณ ๗ คน ในช่วงเวลาเย็นประมาณ ๑๙.๐๐ น.ที่ท่าน้ำอัศวเมศตั้งอยู่บนฝั่งสวรรค์ทิศตะวันตกของเมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ อินเดียเพราะเป็นดินแดนอันเป็นสถานที่เกิดของพระศิวะ พวกเขาจัดแสดงให้แก่ผู้คนนับหมื่นที่นับถือศาสนาฮินดูที่มาจากเมืองต่างๆของประเทศอินเดียในแต่ละปีหลายล้านคนพวกเขาบูชาทุกวันตลอดทั้งปีที่มารอคอยการบูชาตั้งแต่เย็นแล้ว ในหน้าร้อนอากาศท้องฟ้าเมืองพาราณสีมืดช้ามากกว่าจะมืดคำก็เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วส่วนในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเต็มไปด้วยหมอกจะมืดค่ำเร็วก็จะเริ่มประกอบพิธีบูชาประมาณ ๖ โมงเย็น สิ่งที่เราบอกต่อๆ กันมาของนักท่องเที่ยวแต่ละฤดูจึงเป็นไม่แน่นอนเพราะเคยเดินทางมาที่ฝั่งแห่งนี้ในหน้าหนาวเมื่อมาถึง ๑ ทุ่มก็ปรากฎว่าการประกอบพิธีอารตีบูชาได้ประกอบพิธีเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยปกติพิธีอารตีบูชาจะประกอบในตอนเช้าและตอนเย็นของทุก ๆ วัน ๆ ละ ๒ ครั้งจนกลายเป็นวิถีชีวิตที่เคยชินในแต่ละวันของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูที่เคร่งครัด

การได้มาชมเป็นเรื่องของบุญวาสนาของคนนั้น การเรียนรู้คนไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียหายแต่ประการใด ทำให้เราเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น การคนเราจะเดินมาดูแม่น้ำคงเฉย ๆคงไม่มีใครมาแม่น้ำแห่งนี้เหมือนแม่น้ำทั่วไปสีน้ำขุ่นด้วยสีโคลนตลอดทั้งสาย แต่แม่น้ำนี้กลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ตามคำสอนของนักบวชในศาสนาฮินดูความเชื่อตามคำสอนนี้ถูกปลูกฝังมายาวนานหลายพันปีผู้คนหลายล้านคนจึงเดินทางมาที่แม่น้ำคงคาที่ไหลผ่านเมืองพาราณสีนี้มาทุกปี ถ้าสถานที่แห่งนั้นไม่มีคุณค่าและความหมายต่อความเชื่อว่าเป็นความจริงกับชีวิตของมนุษย์คงไม่มีใครมาอยากมาอย่างแน่นอน แม่น้ำคงคาเป็นสายน้ำที่มากับความเชื่อของมนุษย์ที่ว่าโชคชะตาของมนุษย์ถูกกำหนดไว้แล้วโดยอำนาจที่มองไม่เห็น พิธีกรรมถูกความกำหนดโดยความคิดของมนุษย์ที่อธิบายความหมายของการกระทำและสิ่งของที่ใช้บูชาในพิธีกรรมของมนุษย์ แต่สุดท้ายแล้วเมื่อประกอบพิธีกรรมเสร็จ แล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดที่พยายามอธิบายแก่มนุษย์ให้เข้าใจ ผู้มีความเชื่อและความคาดหวังให้ตนประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานและการใช้ในสังคมล้วนแต่เป็นผู้ลงมือกระทำกรรมเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตตนเองทั้งสิ้น ด้วยการแสดงออกทางกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมของตนเองเพื่อเดินทางบรรลุให้ถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตในรูปแบบที่ตนต้องการ แม้บทเรียนของความทุกข์ที่อาลัยในสิ่งต่างๆ ที่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าของใครก็ตาม ก็ถูกเก็บสั่งสมไว้กับจิตบุคคลนั้นและห่อหุ้มจิตอย่างหนาแน่น ไปจุติจิตพร้อมกับบุคคลนั้น คนที่เกิดมาใหม่ก็ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่อยู่อย่างนี้ เป็นอย่างนี้ต่อไปในวัฏฏะสงสาร พร้อมกับความรู้ไม่รู้อยู่อย่างนี้ตลอดไป มนุษย์จึงไม่กลัวการปฏิสนจิตมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแม้เจอภัยอะไรอีกมากมายในวัฏฏสงสารอย่างซ้ำซากอาจเป็นเพราะความไม่รู้ที่ฝักรากลึกมายาวนาน แต่กลัวที่จะตายเหมือนชีวิตของตนตายแล้วสูญเพราะแค่ความอาลัยอยู่ในจิตตนเท่านั้น..

แม่น้ำคงคา

มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยเป็นทิวเขาอันสลับซับซ้อน เทือกหิมาลัยเป็นภูเขาสูงในเขตร้อน เทือกเขาหิมาลัยประกอบด้วยยอดเขาสูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ยอด ยอดเขาที่สำคัญสูงที่สุดในโลกและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกได้แก่ ยอดเขาเอฟเวอร์เรส และภูเขา ไหลผ่านประเทศเนปาล ไหลผ่านเมืองอัลลาฮาบัด เมืองพาราณสี และเมืองปัตนะในรัฐพิหาร ไหลเข้าสู่ประเทศบังคลาประเทศรวมกับแม่น้ำพรหมบุตรและแยกเป็นอีกสายหนึ่งออกทะเลที่เมืองกัลกาตาร์
๒.มูลเหตุจูงใจให้เกิดพิธีกรรมในศาสนา

เมื่อจิตของมนุษย์รับรู้เรื่องราวของภัยในสังสารวัฏฏ์เป็นภัยจากปรากฎการณ์ของธรรมชาติที่หาเหตุผลไม่ได้เพราะเป็นปรากฎการณ์อยู่เหนือความคาดหมายของมนุษย์ทำให้มนุษย์ไม่มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตของตนว่าจะเป็นเช่นวันนี้หรือไม่

-เมื่อมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักจากภูเขาสูงลงสู่พื้นล่างอย่างรวดเร็วในขณะมนุษย์กำลังหลับไหลในบ้านพักอาศัยของตน ไม่อาจเตรียมตัวเตรียมใจหลบภัยที่มาถึงทำให้ทุกสิ่งอย่างในชีวิตพังทลายลงไปต่อหน้าต่อตาของตน จนสิ้นเนื้อประดาตัว

-นักธุรกิจร่ำรวยมหาศาลขยายธุรกิจโดยไม่ศึกษาความเป็นไปที่เปลื่ยนแปลงของโลกทางการเมือง เศรษฐกิจ และนิสัยของคนในสังคม รวมทั้งจริตของลูกน้องบริวารสมบัติ ธุรกิจล่มสลายเพียงชั่วคืนเพราะราคาน้ำมันขึ้น สินค้าขายไม่ได้ตามเป้าหมายของการลงทุน เพราะไม่ได้ศึกษาความเป็นของคนในสังคม. หรือ

-ผู้มีอาชีพในวงการบันเทิงมีชื่อเสียงในสังคมบันเทิงไม่ได้เตรียมตัวกับชื่อเสียงที่ตกต่ำ รายได้ลดลงอย่างรวดเร็วเพราะหลงในชื่อเสียงและความประสบความสำเร็จอย่างงดงามตลอดทั้งปี แต่เมื่อทำงานชิ้นต่อไม่ประสบความสำเร็จดังคาดหวังย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ของชีวิต

-สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้อยู่แล้ว เพียงแต่ตั้งอยู่ในความประมาทของชีวิตด้วยการเก็บเงิน ทรัพย์สินบางอย่างไว้ใช้ยามที่ชีวิตตนตกต่ำลง เป็นต้น

-ส่วนปัจจัยภายในจิตของมนุษย์เอง จิตมนุษย์มีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสในเรื่องราวต่างๆ มากมายหลายร้อยพันเรื่องตลอดชีวิตเมื่อประสบความสำเร็จทำให้ต้องนำสิ่งเหล่านี้มาคิดทำให้เกิดอัตตา มีอัตตา หลงตัวเอง มีทิฏฐิสูงไม่ยอมเปลื่ยนแปลงความคิดเห็นตัวเอง ไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่น จิตมีอารมณ์แปรปรวนอยู่เสมอ จิตไม่มีสมาธิย่อมไม่สามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตนได้ ตนจึงไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเช่นเดียวกัน ชีวิตย่อมไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน

-เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฎการณ์ที่เห็นบนโลกมนุษย์นี้ล้วนไม่แน่นอนและจิตมนุษย์เองยังขึ้ขลาดหวาดกลัวความไม่แน่นอนของอนาคตและยังเชื่ออำนาจภายนอกตัวมนุษย์มากกว่าพลังจิตของตนแล้ว การประกอบพิธีกรรมยังเป็นสิ่งจำเป็นของผู้คนในสังคมโลก เพื่อให้มนุษย์ใช้เป็นเครื่องนำทางจิตไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของตนอยู่เสมอ ๆ และนับวันจะมีเหตุผลของผู้ประกอบพิธีกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน.

พิธีอารตีบูชาเป็นการบูชาในยามค่ำคืนเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวไทยและอินเดียในยามค่ำคืน เขาประกอบพิธีทุกวันจุดประสงค์ของการบูชาเพื่อแสดงความจงรักภักดิ์ต่อเทพเจ้าในศาสนาของเขา โดยเชื่อมจิตวิญญาณของตนเองต่อผู้เป็นเจ้าของเขาในศาสนาฮินดู และส่งเสริมการท่องเที่ยวของเขา การประกอบพิธีกรรมใช้เวลานานพอสมควรประกอบการร่ายรำบูชาเพื่อให้เทพเจ้าประทานพรให้ตนเองประสบความสำเร็จในหน้าที่งานของตนยังมีผู้คนมากมายมาเที่ยวชมและตั้งความปรารถนาอยากประสบความสำเร็จตลอดทั้งชีวิต

 

source :- https://goo.gl/VnLJVw