มีผู้ถามมาหลังไมค์ พระไหว้คฤหัสถ์ หรือฆราวาส ได้หรือไม่????

ในทางวินัย (ฝ่ายเถรวาท, พระไทย,พม่า…ส่วนใหญ่) ภิกษุจะไม่ไหว้ฆราวาส หรืออนุปสัมบัน (ผู้ที่ไม่ได้อุปสมบท รวมไปถึง สามเณร, สามเณรี,สิกขมานาด้วย) ภิกษุใดไหว้ปรับอาบัติทุกกฎ

ส่วนในทางมหายาน ซึ่งมีหลายสาขา…ธิเบต,จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี… ส่วนมากไหว้ หรือทำกิริยารับไหว้, ทั้งไหว้มือเดียว (ยกมือขึ้นข้างเดียว แล้วกล่าวคำว่า “อามิตาพุทธ”) และพวกที่ยกมือรับไหว้ทั้งสองข้าง… (พวกเหล่านี้ ไม่ถือวินัยบัญญัติแบบเถรวาท)

วิจารณ์ตรงคำว่า “ไหว้, รับไหว้” อาจจะพิจารณาได้ดังนี้

– บางทีอาจเป็นธรรมเนียม เห็นเขาไหว้ก็ไหว้ตอบ, หรือรับไหว้…เป็นกิริยาแสดงมิตรไมตรี
– ไหว้เพราะเผลอ หรือไม่รู้ (พวกภิกษุที่ไม่ได้เรียนวินัยดีพอ, บวชใหม่… หมายเอาทางฝ่ายเถรวาท)
– บางทีเขาก็ไม่ได้ไหว้ตัวบุคคล แต่ไหว้คุณธรรมที่อยู่ในตัวบุคคลนั้น (เช่นมีคำไทยที่กล่าวไว้ว่า ไหว้พระพุทธอย่าให้ถูกที่ทองคำ, ไหว้พระธรรมอย่าให้ติดที่ใบลาน, ไหว้พระสงฆ์ อย่าให้ติดที่ลูกหลาน คือหมายความว่า เขาไม่ได้ให้ไหว้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้า…)

ใครจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่…. แต่ในวินัยฝ่ายเถรวาท ภิกษุไหว้คฤหัสถ์, อนุปสัมบัน ….. ไม่สมควร เป็นอาบัติ //

ในทางวินัย

– บางอย่างไม่รู้ แล้วทำ ก็เป็นอาบัติ
– รู้ จงใจ ไม่ละอาย แล้วขืนทำลงไป ก็เป็นอาบัติ
– สงสัย (ว่าเป็นอาบัติหรือไม่เป็น) แล้วทำลงไป ก็เป็นอาบัติ
– หลงลืมสติ (เผลอ) ทำลงไป ก็เป็นอาบัติ
– เข้าใจว่า “ไม่ควร” ในสิ่งที่ควร แล้วทำลงไป ก็เป็นอาบัติ
– เข้าใจว่า “ควร” ในสิ่งที่ไม่ควร แล้วทำลงไป ก็เป็นอาบัติ

=================

VeeZa

๓๑ มกราคม ๒๕๖๑