สารคดีสั้น…แดนดินถิ่นพุทธภูมิ โดยกรมการศาสนา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ # ครั้งหนึ่งในชีวิตในดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย – เนปาล # ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนในสะพานบุญทุกท่าน # เสียงบรรยาย : คุณสุพัชรินทร์ โพธิ์ทองนาค