อรุณธรรมยามเช้า
วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
วันขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๓
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ รายละเอียด
นครสาวัตถี ตอน๒
( เพิ่มเติมจาก เมื่อวานนี้ )
อันมีเนื้อความพอ สังเขป ดังนี้
สถานที่สำคัญ
๑.) ตัวเมืองสาวัตถีเป็นเขตพระราชฐานของ
พระเจ้าปเสนทิโกศล คนท้องถิ่นเรียกว่า“ มาเหต ”
๒.) วัดเชตวันมหาวิหาร คนท้องถิ่นเรียกว่า“ สาเหต ”
๓.) ศาลาโรงธรรม
๔.) มูลคันธกุฎี ๙.) มัลลิกา
๕.) กุฎีเหล่าพระอรหันต์
๖) บ้านท่านอนาบิณฑิกเศรษฐี
๗) สถานที่แสดงยมกปาฏิหารย์
๘.) บ้านท่านปุโรหิตาจารย์บิดาองคุลีมาล
๙.) สังฆสภา
๑๐.) บุพพาราม
๑๑.) ต้นโพธิ์อานนท์
๑๒.) ที่ธรณีสูบ

พระสูตรต่าง ๆ
พระพุทธองค์ตรัสพระสูตรที่เมืองสาวัตถี
๘๗๑ พระสูตร
เมืองเชตวันมหาวิหาร ๘๔๔ พระสูตร
นอกนั้นเป็นของบุพพาราม ๒๓ พระสูตร
และของอื่น ๆ อีก ๔ พระสูตร
สังยุตตนิกาย ๗๓๖ พระสูตร มัชฌิมนิกาย ๗๕ พระสูตร อังคุตรนิกาย ๕๔ พระสูตร และทีฆนิกาย ๖ พระสูตร
เช่น มงคลสูตร ธชัคสูตร ทสธัมมสูตร สาราณียธรรมสูตร อหิราชสูตร เมตตานิสังสูตร คิริมานนสูตร ธัมมนิยามสูตร อปัณณกสูตร
อนุตตริยสูตร พลสูตร มัคควิภังคสูตร โลกธัมมสูตร ทสนาถกรณธัมมสูตร อัคคัปปสาทสูตร ปธานสูตร อินทริยสูตร อริยชนสูตร และ สัปปุริสธัมมสูตร ฯลฯ
บุคคลสำคัญ
๑.) พระเจ้าปเสนทิโกศล
๒) กุมารกัสสปะ
๓.) อนาถบิณฑิกเศรษฐี
๔.) พระพาหิยะเถระ
๕.) วิสาขามหาอุบาสิกา
๖.) พระสิวลีเถระ
๗.) องคุลิมาล
๘.) เศรษฐีตีนแมว
๙.) ปฏาจาราเถรี
๑๐.) ภิกษุชาวเมืองปาเฐยยรัฐ ๓๐ รูป
๑๑.) กีสาโคตมี
๑๒.) วังคีสพราหมณ์

การเดินชมเชตวัน ฯเขตสังฆวาส
๑.) หมู่กุฏิภิกษุชาวโกสัมพี
๒.) หมู่กุฏิพระอุบาลี – ราหลุ
๓.) ธรรมิการามที่พิจารณาอธิกรณ์พระจำวัด
๔.) เจดีย์อรหันต์
๕.) กุฏิพระสิวลีเถระ
๖.) กุฏิพระมหากัสสปะ –
ราชิการาม คือ สำนักของภิกษุณี
๗.) กุฏิพระโมคคัลลานะ
๘.) กุฏิองคุลีมาล
๙.) กุฏิพระอานนท์ ๘ ทิศ ต้นกำเนิดสรภัญญะ
๑๐.) กุฏิพระสารีบุตร ๑๑.) อานนทโพธิ์
เขตพุทธาวาส
๑.) พระคันธกุฏิฤดูหนาว
๒.) พระคันธกุฏิฤดูร้อน
๓.) พระคันธกุฏิฤดูฝน
๔.) ศาลาโรงธรรม
๕.) ธรรมสภา
๖.) บ่อน้ำพุทธมนต์

สาระธรรมสำคัญ
๑.) มงคล ๓๘ ประการ
๒.) อานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ
๓.) เบญจกัลยาณี ๕ ประการ
๔.) โอวาท ๑๐ ข้อที่ธนัญชัยเศรษฐีสอนวิสาขา
๕.) ไม่ควรดูหมิ่น ๔ อย่างว่าเล็กน้อย ( กษัตริย์- งู-ไฟ-ภิกษุ )
๖.) พรจากการถวายผ้ากฐิน
๗.) การถวายผ้าอาบน้ำฝน
๘.) อาคันตุภัตต์
๙.) คมิกภัตต์
๑๐.) คิลานภัตต์
*********************************
จากคู่มือ พระธรรมวิทยากร เรียบเรียงโดน พระครูนิโครธบุญญากร (พร.พระมหาปรีชา กตปุญฺโญ- พระมหาน้อย)