เมื่อรักเต็มใจแล้ว
จะมีความปราถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์

(Video Click on pic)