ตีณิ หิ อนฺตรธานานิ นาม ปริยตฺติอนฺตรธานํ 
ปฏิเวธอนฺตรธานํ ปฏิปตฺติอนฺตรธานนฺติ. 
ตตฺถ ปริยตฺตีติ ตีณิ ปิฏกานิ. 
ปฏิเวโธติ สจฺจปฏิเวโธ. 
ปฏิปตฺตีติ ปฏิปทา. 
http://www.84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=1803
เพราะชื่อว่า อันตรธานมี ๓ อย่าง คือ ปริยัติอันตรธาน ปฏิเวธอันตรธาน ปฏิบัติอันตรธาน.
ในอันตรธาน ๓ นั้น ปิฏก ๓ ชื่อว่าปริยัติ.
การแทงตลอดสัจจะ ชื่อว่าปฏิเวธ.
ปฏิปทา (เครื่องดำเนิน) ชื่อว่าปฏิบัติ.
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=234&p=2

ปฏิปทา (ข้อปฏิบัติ) ของชาวพุทธ
***********
จรณะ ๑๕ คือ (๑) สีลสัมปทา (๒) อินทรียสังวร (๓) โภชเนมัตตัญญุตา (๔) ชาคริยานุโยค (๕) มีศรัทธา (๖) มีหิริ (๗) มีโอตตัปปะ (๘) เป็นพหูสูต (๙) วิริยารัมภะ (๑๐) มีสติมั่นคง (๑๑) มีปัญญา (๑๒) ปฐมฌาน (๑๓) ทุติยฌาน (๑๔) ตติยฌาน (๑๕) จตุตถฌาน
ดูใน [อรรถาธิบายพุทธคุณบทว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน] เวรัญชกัณฑวรรณนา อรรถกถา มหาวิภังค์http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=1&p=7#วิชฺชาจรณสมฺปนฺโนเสขปฏิปทา ๖ คือ ๑. สีลสัมปทา ๒.อินทรียสังวร ๓.โภชเนมัตตัญญุตา ๔.ชาคริยานุโยค ๕.สัทธรรม ๗ ๖. ฌาน ๔
ดูใน เสขปฏิปทาสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=3

บุพภาคปฏิปทา ๖ คือ ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น
(๑) ศีลสังวร (๒) ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย (๓) ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ (๔) การประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตื่น (๕) สัทธรรม ๗ (๖) ฌาน ๔
บุพภาคปฏิปทาของผู้ใดบริสุทธิ์แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ตรัสบุพภาคปฏิปทาอีก แต่จักตรัสบอกวิปัสสนาซึ่งเป็นปทัฏฐานแห่งพระอรหัตแก่ผู้นั้น
อรรถกถาธาตุวิภังคสูตร http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14.0&i=673&p=2

อปัณณกปฏิปทา ๓ คือ ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด
๑. คุ้มครองทวารในอินทรีย์
๒. รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร
๓. ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆ
อปัณณกสูตร อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐
http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=20&siri=60

บุพพภาคปฏิปทา ๓ คือ ปฏิปทา(ข้อปฏิบัติ) อันเป็นส่วนเบื้องต้น
๑. ชำระศีลให้บริสุทธิ์
๒. เจริญสมาธิ
๓. ทำกัมมัสสกตปัญญาให้ตรง
ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมตรัสบอกปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นก่อนว่า เธอจงชำระศีลให้บริสุทธิ์ก่อน จงเจริญสมาธิ จงทำกัมมัสสกตปัญญาให้ตรง
อรรถกถาอัจฉราสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรคhttp://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=143