ปฐมโพธิสูตร พระสมบัติ นันทิโก
เป็นเหตุการณ์ช่วงที่พระพุทธองค์เพิ่งจะตรัสรู้ใหม่ๆ มีหลากหลายมิติธรรมที่บังเกิดขึ้นจากใจพระศาสดา ทำให้เรารู้ความเป็นพุทธะในกรอบที่ลึกซึ้ง ชัดเจน