หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก/Luangbhu Sangwarn Khammakho อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งสามัคคีธรรม เป็นพระเกจิเมืองสุพรรณบุรี ผู้คนทั้งชาวไทย และต่างประเทศให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา หลวงปู่สังวาลย์มรณภาพลงเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2547 สิริอายุได้ 89 ปี พรรษา 55 แต่น่าอัศจรรย์ ร่างของท่านไม่เน่าเปื่อยเลย อยู่ในโรงแก้ว ณ วัดทุ่งสามัคคีธรรม

ประวัติโดยย่อของหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

ปี พ.ศ. 2494 หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก อุปสมทที่วัดนางบวช อ.เดิมบางนางบวช เมื่ออายุ 35ปี วันที่ 27 เม.ย. 2494 เป็นการบวชครั้งที่สอง (ครั้งแรกเมื่ออายุครบบวช) และไปจำพรรษาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านทึง (ในป่าช้าวัดบ้านทึง) สถานะเดิมชื่อ สังวาลย์ จันทร์เรือง บิดานายห่วง มารดานางวาด เกิดวันจันทร์ ปีมะโรง พ.ศ. 2459 ที่ ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

ปี พ.ศ. 2501 ได้มาจำพรรษาที่วัดทุ่ง อยู่ในวิหารเก่าเป็นวัดร้าง มีเนื้อที่ประมาณ 3งาน (เป็นวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา) เพื่อปฏิบัติธรรมกัมมัฎฐาน – วิปัสสนา ต่อมามีพระภิกษุมาร่วมปฏิบัติกับท่านจนเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในท้องถิ่น และสาธุชนโดยทั่วไป

ปี พ.ศ. 2510 ทางราชการได้ขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 โดยมหาเถระสมาคมอนุมัติให้ยกวัดทุ่ง (ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ วัดทุ่งสามัคคีธรรม) เป็นวัดมีพระสงฆ์ขึ้นใน ปกครองคณะสงฆ์ มีหลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก เป็นประธานสงฆ์ มีพระสงฆ์ 20รูป อุบาสก 10คน อุบาสิกา 10คน มีกุฏิที่พักส่งฆ์ 6หลัง หอสวดมนต์ 1หลัง มีที่ดินเพิ่มขึ้นมาเป็น 10ไร่เศษ

ปี พ.ศ. 2525 ทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งพระภิกษุมาลัย ปัญญาสโร เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งสามัคคีธรรม โดยมีหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก เป็นผู้คอยให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ (เนื่องจากหลวงปู่สังวาลย์เป็นพระปฏิบัติ ถ้าไม่จำเป็นจจะไม่รับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ) ได้สร้างถาวรวัตถุ มีกุฏิสงฆ์ 20หลัง กุฏิแม่ชี 26หลัง ศาลาการเปรียญ 1หลัง หอสวดมนต์ 1หลัง ห้องน้ำประมาณ 100ห้อง ถังเก็บน้ำ 3ที่ และได้ริเริ่มสร้างพระอุโบสถ ซึ่งหลวงปู่สังวาลย์ และคณะกรรมการวัด ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังงคมทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวสลีพระวรชายา(ในขณะนั้น) เป็นผู้ยกช่อฟ้าอุโบสถ

ปี พ.ศ. 2530 วัดทุ่งสามัคคีธรรมได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2530 ในวันฝังลูกนิมิตพระอุโบสถ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ มาตัดลูกนิมิต วัดทุ่งฯ ก็เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ถาวรวัตถุที่หลวงปู่สังวาลย์ นำก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก มีศาลาแก้วจุ ผู้ที่มาทำบุญได้ประมาณ 2,000คน และก่อสร้างศาลาเรือหงส์ที่สวยสดงดงามมาก สร้างศาลาเรือสุพรรณพระกัมมัฏฐานที่ไว้บำเพ็ญในด้านการศาสนาจุผู้มาทำบุญได้ประมาณ 8,000-10,000 คน และได้ก่อสร้างศาลาเมรุพร้อมเมรุอีก 1หลัง ตลอดจนได้ทำนุบำรุงวัดทุ่งฯ ให้มีกุฏิพระสงฆ์ และกุฏิแม่ชีที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ประจำในวัดอีกประมาณ 100คนเศษ

ปี พ.ศ. 2533 หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ได้ให้ทางคณะสงฆ์แต่งตั้งหลวงพ่อธาดา สมจิตโตเป็นรองเจ้าอาวาสวัดทุ่งสามัคคีธรรม

ปี พ.ศ. 2536 พระอธิการมาลัย ปัญญาสโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งฯ ได้มรณะภาพลง ทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งสามัคคีธรรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 หลวงปู่วังวาลย์ ได้นำความเจริญท้งด้านทางธรรม และการบริหารสร้างความมั่นคง เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนานด้วยการสร้างถาวรวัตถุให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบศาสนาต่อไป มีพื้นที่ที่เป็นวัดทุ่งฯ 213-0-53 ไร่เศษ ให้พระภิกษุ แม่ชี และชีพราหมณ์ ได้อยู่อาศัยปฏิบัติธรรม
ปลายปี พ.ศ. 2539หลวงปู่สังวาลย์ได้อาพาด เป็นอัมพาด ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ หลังจะได้การรักษา หลวงปู่สังวาลย์มีอาการดีขึ้น

ปี พ.ศ. 2542 หลวงปู่สังวาลย์ ได้ไปก่อสร้างวัดป่าน้ำตกเขมโกที่ หมู่ที่ 4 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยได้ไปซื้อที่ดินของนายรักชัย เงาวัฒนาประทีป อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 194-3-37 ไร่ ท่านดำริว่าจะสร้างวัดส่งแก่ อยากจะได้วัดที่เงียบสงบ ไม่ห่างจากหมู่บ้านมากนัก ประกอบกับชาวตลาดด่านช้างมีผู้จิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพรุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เริ่มแรกสร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง โรงตรัว 1หลัง กุฏิพระสงฆ์ 5หลัง ห้องน้ำ 10หลัง ปี พ.ศ.2544 สร้างหอสวดมนต์เพิ่มอีก 1หลัง สร้างกุฏิสงฆ์เพิ่มอีก 4หลัง กุฏิแม่ชีอีก 2หลัง สร้างห้องน้ำเพิ่มอีก 20ห้อง ปี พ.ศ. 2545 เริ่มก่อสร้างพระอุโบสถ เจาะบ่อบาดาล 1บ่อ

ปี พ.ศ. 2546 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2546 กฐินของวัดทุ่งสามัคคีธรรม และของวัดป่าน้ำตกเขมโก หลวงปู่สังวาลย์ ท่านมีดำริว่าให้จัดเป็นกฐินช่วยชาติ และได้นิมนต์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน มาเทศก์ที่วัดป่าน้ำตกเขมโก มีประชาชนทั่วประเทศหลั่งไหลมาเป็นหมื่น ได้เงินช่วยชาติไปประมาณ 8 ล้านกว่าบาท

วันที่ 2 มิถุนายน 2547 หลวงปู่สังวาลย์ เขมโกละสังขาร มีอายุได้ 89ปี มีพรรษา 55พรรษา ซึ่งเป็นที่โศกเสร้าของสาธุชนโดยทั่วไปที่เคารพบูชาท่าน ฯลฯ

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน

Loading...