ปริยัติ,ปฏิบัติ,ปฏิเวธ
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นไปในคราวเดียวกัน

เรื่องของปริยัติและปฏิบัติเป็นของคู่กัน เป็นไปด้วยกันได้ ไม่ต้องแบ่งแยกว่า ปริยัติต้องนั่งเรียนในห้อง ปฏิบัติต้องเข้าป่า ข้อนี้เป็นอย่างไร ?
เมื่อพิจารณาในขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 อยู่นั้น เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมจบ ท่านโกณฑัญญได้บรรลุโสดาปัตติผล ข้อนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าในขณะนั้นท่านได้มีการปฏิบัติไปด้วยพร้อมกับการฟังธรรม (อย่าลืมว่า ปริยัติ ก็คือ การฟัง การอ่าน เขียน ท่อง ทรงจำ) โสดาปัตติผลนั้น เป็นผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติ เมื่อพระองค์ทรงยอมรับการสำเร็จเป็นโสดาปัตติผลของท่านโกณฑัญญะ ก็หมายความว่า ในขณะที่ท่านฟังธรรมอยู่นั้น เป็นปริยัติ การที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน จัดเป็นปฏิเวธ หรือเป็นผลซึ่งเกิดมาจากการปฏิบัติ…จะเห็นได้ว่า ทั้งปริยัติ และปฏิบัติสามารถทำพร้อมกันไปได้ไม่ขัดกันเลย…ฯ

 

veeza

 


เรื่องในหมวดเดียวกัน