#ปิดโครงการ #เตรียมพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ส่งพระเตรียมฯ ทุกรูปบินลัดฟ้ากลับสู่ประเทศไทย หลังจากอยู่อบรม ศึกษาปฏิบัติธรรม ร่วมกันมา ๖ เดือนเต็ม คงไว้ซึ่งความทรงจำ ความศรัทธา และความดีงาม ที่เพิ่มพูนให้แก่พระสงฆ์ไทยที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มนี้

#ความรู้สึกและคำขอบคุณ
จาก พระมหานิรัญ ชิตมาโร ปธ.๙, พระมหาเถระผู้มีพรรษากาล ๓๖ , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร กทม. , พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายบาลีประจำสำนักเรียน
พระเตรียมธรรมทูตผู้เข้าร่วมโครงการที่มีพรรษากาลมากที่สุดประจำรุ่น

“โครงการเตรียมพระธรรมทูต ณ ดินแดนพุทธภูมิ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ครบหกเดือนสิ้นสุด แต่ความรู้สึกดีๆ ไม่มีสิ้นสุด

ตอนมาเพียงหวังตั้งใจแค่ได้มาอยู่ใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แต่สิ่งที่ได้พบ คือ ประสบการณ์ที่ดี บทเรียนที่สนุก และเส้นทางแห่งวิถีธรรม

ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ตลอดจน พระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร, พระมหาวินัย สุขเวสโก, พระปลัด ดร.วรัญญู อคคฺวชิโร, พระอาจารย์ประสิทธิ์ มหาปุญฺโญ พระอาจารย์เรวัตร ชยากโร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนโครงการเตรียมพระธรรมทูตทุกท่าน บุญคุณของท่านนั้นยิ่งใหญ่

#กล่าวขอบคุณร้อยครั้งก็ยังน้อย
แม้เรียงร้อยถ้อยคำมาขับขาน
พรรณนาคุณให้ครบถ้วนกระบวนการณ์
ไม่อาจหาญให้สิ้นสุดดังใจ
พรหมโลกยังสูงไม่เทียมเท่า
จักรวาลเล่ายังแคบไม่พอใส่
บุญคุณนี้ใหญ่ยิ่งเหนือสิ่งใด
ขอตั้งใจทำดีบูชาคุณ”