ลักษณะบุคคลที่สมควรสมาทานธุดงค์ ๑๐

 1. สทฺโธ เป็นผู้มีศรัทธา
 2. หิริมา เป็นผู้มีหิริ
 3. ธิติมา เป็นผู้มีปัญญา
 4. อกุโห   เป็นผู้ไม่คดโกงหลอกลวง
 5. อตฺถวสี เป็นผู้เชี่ยวชาญในประโยชน์
 6. อโลโถ เป็นผู้ไม่โลเล
 7. สิกฺขากาโม เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา
 8. ทฬฺหสมาทาโน เป็นผู้สมาทานมั่นคง  (เชื่อถือมั่นคง)
 9. อนุชฺฌานพหุโล เป็นผู้ไม่มากด้วยการคอยยกโทษผู้อื่น  (ไม่มีนิสัยชอบเพ่งโทษผู้อื่น)
 10. เมตฺตาวิหารี เป็นผู้อยู่ด้วยเมตตาพรหมวิหาร

 

ผู้ไม่สมควรสมาทานธุดงค์ขืนสมาทานมีโทษ ๑๐

 1. กุหีฬหํ ถูกคนดูหมิ่น
 2. ขีลนํ ถูกนินทา
 3. ครหนํ ถูกติเตียน
 4. อุปผณฺฑนํ ถูกเย้ยหยัน
 5. ขิปนํ ถูกทอดทิ้ง
 6. อสมฺโภคํ ไม่มีใครคบหาสมาคม
 7. นิสฺสรณํ ไม่มีที่พึ่งพาอาศัย
 8. นิจฺจภณํ ถูกว่าเป็นนิตย์
 9. ปวาหนํ ลอยอยู่คนเดียว แลเหลียวไม่เห็นใคร
 10. ปวชฺชนํ คนทั้งหลายย่อมค่อนขอดต่าง ๆ นานา