ผู้นิพนธ์มหาเวสสันดรชาดก  ๑๓  กัณฑ์

 1. กัณฑ์ทศพร ๑๙  พระคาถา     พระเจ้าอัยกาเธอกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงนิพนธ์  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  สาธุการ
 2. กัณฑ์หิมพานต์ ๑๓๔  พระคาถา     พระเจ้าอัยกาเธอกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงนิพนธ์  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  ตวงพระธาตุ
 3. กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙  พระคาถา     สำนักวัดถนนนิพนธ์  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  พระยาโศก
 4. กัณฑ์วันปเวสน์ ๕๗  พระคาถา พระเจ้าอัยกาเธอกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงนิพนธ์สำนวนหนึ่ง  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชนิพนธ์สำนวนหนึ่ง  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  พระยาเดิน
 5. กัณฑ์ชูชก ๗๙  พระคาถา     สำนักวัดสังข์กระจายนิพนธ์  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  เซ่นเหล้า
 6. กัณฑ์จุลพน ๓๕  พระคาถา พระเจ้าอัยกาเธอกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงนิพนธ์สำนวนหนึ่ง  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชนิพนธ์สำนวนหนึ่ง  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  คุกพาทย์
 7. กัณฑ์มหาพน ๘๐  พระคาถา     พระเทพโมลี (กลิ่น) นิพนธ์  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  เชิดกลอง
 8. กัณฑ์กุมาร ๑๐๑ พระคาถา     เจ้าพระยาพระคลัง (หน) นิพนธ์  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  โอดเชิดฉิ่ง
 9. กัณฑ์มัทรี ๙๐  พระคาถา     เจ้าพระยาพระคลัง (หน) นิพนธ์  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  ทยอยโอด
 10. กัณฑ์สักกบรรพ ๔๓  พระคาถา     พระเจ้าอัยกาเธอกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงนิพนธ์สำนวนหนึ่ง  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชนิพนธ์สำนวนหนึ่ง  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  กลม
 11. กัณฑ์มหาราช ๖๙  พระคาถา     พระเจ้าอัยกาเธอกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงนิพนธ์  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  กราวนอก
 12. กัณฑ์ฉกษัตริย์ ๓๖  พระคาถา     พระเจ้าอัยกาเธอกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงนิพนธ์  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  ตระนอน
 13. กัณฑ์นครกัณฑ์ ๔๘  พระคาถา     พระเจ้าอัยกาเธอกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส  ทรงนิพนธ์  เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  กลองโยน

    เพลงพิณพาทย์ประจำกัณฑ์  อย่างแบบหลวง  สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัตติวงศ์  ประทาน