ผู้หลงสตรีย่อมเสียหาย  ๑๓  ประการ

 1. อชฺเฌสน การสาธยาย  ท่องบ่น
 2. ตป ความเพียรเผากิเลส
 3. สีล ศีลาจารวัตร
 4. สจฺจ  ความสัตย์  ความจริง
 5. จาค การบริจาค
 6. สติ ความคิดนึก
 7. มติ  ความคิดอ่าน
 8. ยส ยศศักดิ์
 9. กิตฺติ ชื่อเสียง  เกียรติคุณ
 10. ธิติ ความทรงจำ
 11. สูร ความกล้าหาญ
 12. พาหุสจฺจ ความสดับตรับฟังมาก
 13. ปชานนํ ความรอบรู้

          บุรุษผู้หลงสตรี  (คิดว่าหญิงที่หลงชายก็เหมือนกัน)  ย่อมเสื่อมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดุจไฟอันเผาผลาญกองฟืนให้สิ้นไปฉะนั้น