สวัสดีธรรม – ธรรมเป็นไปเพื่อความสวัสดี ๔ ข้อ

๑. ปัญญา
๒. ความเพียรเผาบาป
๓. สำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖
๔. ความไม่ยึดมั่นถือมั่น

พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“เราไม่เห็นธรรมใด
จะเป็นไปเพื่อความสวัสดี
เหมือนธรรม ๔ ประการนี้เลย”

กล่าวโดยย่อ
“ความไม่กังวล
ความไม่ยึดมั่น
เป็นที่พึ่ง
หาใช่อย่างอื่นไม่”

……………

ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เพจอาจารย์วศิน อินทสระ