วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา ถนนสายปรินิพพาน 

จากนั้นได้น้อมนำภัตตาหารบิณฑบาตไปถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายในมหาปรินิพพานสถูป สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีชาวอินเดียท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมทำบุญตักบาตร

วันเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตามคือ การอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงฤดูฝน เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริงๆ ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นโอกาสดีที่พระภิกษุจะได้มาอยู่ร่วมกันเพื่อศึกษาธรรมะ เป็นทบทวนสิ่งต่างๆ ส่วนชาวบ้านก็ได้เข้าวัดถวายทาน รักษาศีล ฟังธรรม และเจริญภาวนาเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศล


อธิฐานจิตลด ละ ความชั่วทั้งหลาย และทำความดีเพิ่มขึ้น