พระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ

มีหน้าที่ในการนำพาคณะพุทธบริษัทที่เดินทางมาสู่สังเวชนียสถาน ในฐานะ “แขกของพระพุทธเจ้า” เพื่อเข้าเฝ้าให้ถึง หรือ ให้ใกล้ชิด “พระพุทธองค์” มากที่สุด พระธรรมวิทยากรที่ดี ต้องสามรถยกระดับจิตของผู้มาเยือนให้สูงขึ้น ให้เข้าใจธรรมะมากขึ้น และให้เกิดปีติซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าในที่ทุกสถานให้มากยิ่งขึ้นไป โดยฝังลึกลงเป็นอัธยาศัยให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มาเยือนติดตัวไปจนตลอดชีวิต

โดยพระธรรมวิทยากรที่แท้นั้น ไม่ใช่ไกด์ ที่เพียงนำชมสถานที่ หรือ นำไหว้พระสวดมนต์ เท่านั้น เพราะหน้าที่ไกด์ เป็นของฆราวาสที่มากับบริษัททัวร์โดยทั่วไปอยู่แล้ว

กองงานเผยแผ่ของพระธรรมวิทยากรไทย ในแดนพุทธภูมิ ที่ดูแลโดยพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้ทำการคัดเลือกพระสงฆ์จากทั่วประเทศไทย และฝึกอบรมแบบเข้มงวดทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติอย่างน้อยครึ่งปี ต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายรุ่น เช่น เมื่อปีที่ผ่านมาได้คัดเลือกและฝึกฝนอบรมจาก ๗๐ รูป จนที่สุดมีเพียง ๔ รูป ที่สามารถผ่านการทดสอบจนกลายเป็นพระธรรมวิทยากรฝึกหัดบรรยายประจำปีนี้ได้

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างองค์กรเข้มแข็งของพระธรรมวิทยากรต้นแบบ ที่มีปฏิปทางดงาม สามารถควบคุมคุณภาพ มีมาตราฐาน ตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของศีล สมาธิ ปัญญา โดยข้อสำคัญที่สุด คือ ต้องไม่ใช้ความรู้ไปเอาเปรียบชาวบ้าน ไม่หาประโยชน์ใส่ตัว ไม่ไล่แจกนามบัตรโยม ไม่ชวนทอดผ้าป่าใส่ย่าม หรือ ไม่สร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาในทุกกรณี

=============================

มาเป็นคณะใหญ่ มีบริษัททัวร์ ไม่มีบริษัททัวร์ มาเป็นครอบครัว มากับเพื่อน หรือ มาคนเดียว ถ้ามีประสงค์ให้พระช่วยพาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในแดนพุทธภูมิ สามารถติดต่อนิมนต์ตรงได้ที่

Email : dhammalecturer935@gmail.com
โทร (อินเดีย) : +91 7091876585 , +91 8002824953
ไลน์ ไอดี : phradecha หรือ lp_golf1