วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙
พระธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดาแดนพุทธภูมิ ๑๒๐ รูปได้ปฏิบัติศาสนกิจ ครบกำหนด ในการออกจาริกในแผ่นดินพุทธภูมิ ๙๙วัน ระยะทาง ๒๖๐๐ กิโลเมตร สักการะนมัสการ ผ่านสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง และวัดเชตวันมหาวิหาร อันเป็นสถานที่ตั้งแห่งกองทัพธรรมในครั้งพุทธกาล ครบวาระแล้ว จักเดินทางกลับ ถึงแผ่นดินสุวรรณภูมิในวันพรุ่งนี้ ๓๐ มีนาคม ในเวลา ๐๔.๐๐ น. โดยประมาณ และเวลา ๐๕.๐๐ น. จักธรรมยาตรา สู่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีใจใฝ่ธรรม ร่วมใส่บาตร หรือทำบุญได้ตามศรัทธา ในระหว่างที่ท่านได้จาริกสู่วัดสุวรรณภูมิฯ ตามเส้นทาง ถนนลาดกระบังสู่ถนน กิ่งแก้ว (ลาดกระบัง ๕๔) สู่จระเข้น้อย ซอย ๘ และร่วมสักการะบูชาองค์พระมหาเจดีย์ ร่วมถวายภัตตาหารเช้า เพล หรือ น้ำปานะ ได้ตามศรัทธาเถิด ขอเจริญพร