พระพุทธศาสนาต่างจากลัทธิอื่น ตรงที่พระพุทธศาสนามีอริยมรรคคือทางดำเนินไปสู่นิพพาน แต่ลัทธิอื่นไม่มี

ทราบว่า ท่านพระนาคิตเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า
[๘๖] ทางแห่งลัทธิอื่นๆ นอกจากพระพุทธศาสนานี้ ไม่ใช่ทางดำเนินไปสู่นิพพาน เหมือนอริยมรรคนี้เลย

พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระบรมครู ทรงสั่งสอนภิกษุสงฆ์ไว้เองโดยประการฉะนี้ ดุจทรงชี้ให้เห็นผลมะขามป้อมที่ฝ่าพระหัตถ์
……………
นาคิตเถรคาถา ขุททกนิกาย เถรคาถา
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖
http://www.84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=26&siri=223

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อิโต พหิทฺธา ความว่า ในศาสนาอื่นจากพระพุทธศาสนานี้. ด้วยเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า (ในลัทธิ) แห่งเดียรถีย์ภายนอก. อธิบายว่า ได้แก่เดียรถีย์ต่างๆ.

บทว่า มคฺโค น นิพฺพานคโม ยถา อยํ ความว่า ทางอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐนี้ ชื่อว่าเป็นทางไปสู่พระนิพพาน คือยังสัตว์ให้ถึงพระนิพพาน เพราะเป็นทางที่ไปพระนิพพานได้ทางเดียวฉันใด มรรคที่จะให้ถึงพระนิพพานก็ฉันนั้น ย่อมไม่มีในลัทธินอกพระพุทธศาสนา เพราะเป็นมรรคที่เจ้าลัทธิอื่น ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้.

ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในพระธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ สมณะที่ ๔ ก็มีในธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นว่างจากสมณะผู้รู้ ดังนี้.
………
ข้อความบางตอนในอรรถกถานาคิตเถรคาถา
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=223