— ตอบปัญหาธรรมะ —

คำถาม :

ตามทรรศนะของชาวพุทธ พระพุทธเจ้ามีสถานะเป็นมนุษย์หรือเทวดา?

คำตอบ :

พระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์ มีบิดามารดาเป็นกษัตริย์
พระองค์ทรงเป็นราชกุมาร
การตรัสรู้เป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าแบบมนุษย์
ด้วยการลองผิดลองถูก แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับ
แต่เมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ทรงเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดอย่างเต็มที่ ท่านจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวิสุทธิเทพ
เป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์ และในขณะเดียวกัน
ทรงอยู่ในฐานะของศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
/
/
ที่มา : หนังสือ ” ตอบปัญหานานาชาติ ”
หมวด : ปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)

เรื่องในหมวดเดียวกัน